LUBAN, ET KOMISJON TEEB LOOMADE NIMEL ROHKEM TÖÖD

Nõuan, et komisjon esitaks viivitamata õigusaktid, mida ei muudetaks leebemaks ega lühendataks. Seadusandlus, mis on ambitsioonikas, inimlik ja edumeelne. Õigusaktid, mis on kooskõlas miljonite ELi kodanike selge üleskutsega.

Ma võitlen uute, latti tõstvate seaduste eest.

Töötan selle nimel, et parandada ELi seadustega juba kaitstud loomade pidamisepõhistandardeid.

Ma tahan keelata tapmise ilma eelneva uimastamiseta.

On selgeid teaduslikke tõendeid, et tapmine ilma uimastamiseta põhjustab loomadele ägedaid kannatusi. Loomade tapmine ilma eelneva uimastamiseta tuleb keelata kooskõlastatult religioossete ametivõimudega.

Ma tahan, et ühtegi liiki ei unustataks.

Usun, et meie liigispetsiifilised õigusaktid ei hõlma kõike vajalikku. Nõuan konkreetseid õigusakte, mis on kohandatud ka kalaliikide, kalkunite, lüpsilehmade ja küülikute jaoks.

Nõuan puurivaba Euroopat 5 aasta jooksul.

Euroopa algatuse „Lõpp puuriajastule” kohaselt toetan kõikide põllumajandusloomade (kodulinnud, sead, vasikad, vutid, pardid ja haned) puurides pidamise kiirendatud keelustamist Euroopas. Nõuan, et see juhtuks 3 kuni 5 aasta jooksul.

Soovin paremat muna- ja lihakanade kohtlemist.

Muna- ja lihakanad on pidanud taluma väljakannatamatuidtingimusi liiga kaua. See tuleb lõpetada. Püüan tagada nende tugevama kaitse – sealhulgas loomkoormuse vähendamine, tapmise keeld veevannis uimastamise läbi, kõrgema heaoluga tõugude kasutuselevõtt ja ebainimliku noka lõikamise lõpetamine.

LUBAN LÕPETADA LOOMADE KANNATUSED ELUSTRANSPORDI AJAL

Soovin näha loomade asjatute kannatuste vältimiseks palju rangemat määrust. Kooskõlas teadusel põhinevate nõuannetega ning miljonite ELi kodanike, Euroopa Parlamendi ja kontrollikoja üleskutsega usun, et on saabunud aeg muuta kogu transport viimaseks abinõuks.

Pikamaatransporti ei tohiks lubada, olenemata lõppsihtpunktist (tapmine või tõuaretus) ja erandeid ei tohiks teha, kuna need võivad tekitada sellist transporti pikendavaid lünki.

See piir peab  sigade ja mäletsejaliste (veised, kitsed ja lambad) puhul olema kuni 8 tundi ning kodulindude ja küülikute puhul mitte rohkem kui 4 tundi.

Tegutsen selle nimel, et haavatavate loomade transportimine lõpetataks.

Haavatavaid loomi, nagu võõrutamata vasikad, tiined emasloomad ja transpordiks sobimatud loomad, ei tohiks transportida isegi erandjuhul.

Usun, et Euroopa peab eelistama liha transporti, mitte elusloomade transporti.

Tahan, et kaubandus liiguks elusloomadelt liha, lihakehade ja embrüonaalsete toodete suunas koos paremate kohalike tapamajadega.

LUBAN SEISTA VEELIIKIDE HEAOLU EEST

Nõuan, et komisjon teeks vees elavate liikide kaitsmise nimel rohkem tööd.

Nõuan, et sellega kehtestataks kalade ja kõigi vees elavate liikide jaoks jätkusuutlikud ja heaolu parandavad õigusaktid.

Ma luban kaitsta tehistingimustes kasvatatud ja loodusest püütud kalade heaolu.

Tahan näha kõrgemaid standardeid põllumajanduse, transpordi ja tapmise osas ning tahan sihtliikide paremat heaolu loodusliku püügi puhul.

Nõuan, et keelustaksime kaheksajalakasvatuse enne, kui sellega alustatakse.

See barbaarne kontseptsioon tuleb keelata enne, kui see reaalsuseks saab.

LUBAN SEISTA TOIDUTOOTMISE MEIE, LOOMADE JA MEIE PLANEEDI PAREMAKS MUUTMISE EEST

Luban võidelda jätkusuutliku toidutootmise eest.

Nõuan, et ühine põllumajanduspoliitika toetaks jätkusuutlikku toiduainete tootmissektorit, mille keskmes on loomade heaolu. Võitlen ELi poliitika eest, mis soodustab lihtsat üleminekut tervislikumale, sõbralikumale ja jätkusuutlikumale toidutootmisele.

Üleminek taimepõhistele valikutele peaks olema lihtsam.

Peame kõik vähem lootma lihapõhisele dieedile ja tegema valikuid, mis on meie, loomade ja planeedi jaoks tervislikumad. Võitlen selle nimel, et viia ellu ELi toidupoliitika, mis teeb selle võimalikuks.

Peame ühist põllumajanduspoliitikat reformima.

Usun, et ühine põllumajanduspoliitika peab toetama põllumajandustootjaid, kes võtavad kasutusele säästvamad toiduainete tootmismeetodid. See peab aitama katta kõrgemate loomade heaolustandarditega seotud kulusid.

Peame toetama rakupõhiseid toiduuuringuid.

Jätkusuutlike alternatiivsete toiduallikate väljatöötamisel on võtmeroll rakupõhise toidutootmise (loomsete toiduainete kasvatamine otse rakukultuuridest) arengu soodustamisel. Suurem rahastamine kiirendab seda tärkavat sektorit turvaliselt ja kiiresti.

LUBAN SEISTA IMPORDITUD LOOMSETE TOODETEGA SEOTUD RANGEMATE REEGLITE EEST

Peame karmistama loomsete toodete impordieeskirju.

Kogu väljaspool ELi asuvatest riikidest pärit loomsete toodetega kauplemine peab täielikult järgima samu standardeid, mis on kehtestatud uute ja läbivaadatud ELi loomade heaolu käsitlevate õigusaktidega. Ei tohi olla lünki, mis võimaldavad julmalt koheldud loomadest valmistatud toodete ELi turule importimist.

Kauplemine Mercosuriga ei tohi tekitada loomadele täiendavaid kannatusi.

Luban, et ELi ja Mercosuri lepingut (millega vormistati kaubanduspartnerlus ELi ning Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay vahel) ei viida lõpule viia enne, kui kõikide piirkonnast imporditavate toodete suhtes kohaldatakse loomade heaolu tingimusi.

LUBAN KIIRENDADA ÜLEMINEKUT MITTELOOMSELE TEADUSELE

Ma tahan näha tulemusi seoses loomade teadusuuringutes ja katsetes kasutamise vältimise, asendamise ja vähendamisega.

Komisjon peab võtma kasutusele uued kogu ELi hõlmavad strateegilised meetmed, et aidata võimalikult kiiresti loobuda loomadel põhinevatest regulatiivsetest katsetest ja teadusuuringutest. See peab seadma prioriteediks peamised uurimisvaldkonnad ning sätestama selged ja saavutatavad verstapostid.

Tahan näha alljärgnevat.

  • Realistlik rahastamine uute ja täiustatud loomavabade uurimismeetodite väljatöötamiseks.
  • Laiaulatuslik toetus rajatiste ja ökosüsteemide loomiseks, kus neid loomavabu meetodeid saaksid areneda.
  • Liikmesriikide toetamine loomavaba metoodika parema hariduse ja koolituse kokkuleppimisel ning juurutamisel.
  • Aktiivne teadmiste jagamine, et suurendada teadlikkust uutest ja arenevatest loomavabadest tehnoloogiatest.

Tahan, et seadusandlikud raamistikud tunnustaksid loomavaba metoodikat.

Soovin, et praeguseid raamistikke kohandataks ja muudetaks nii, et toodete ohutuse ja tõhususe kontrollimiseks saaks üha enam kasutada loomavabu meetodeid.

Toetan teadlasi loomavabade katsete suunas liikumisel.

Nagu miljonid kodanikud, teadlased ja uurijad, usun ka mina, et see toob kasu nii inimeste tervisele, keskkonnale kui ka loomade heaolule. Peame tegema kõik endast oleneva, et see juhtuks kiiremini.

LUBAN SEISTA METSLOOMADE PAREMA HEAOLU EEST

Soovin näha „positiivset“ nimekirja loomaliikidest, keda on lubatud lemmikloomana pidada.

EL peab vastu võtma lemmikloomadena lubatud loomaliikide nimekirja, määrates kindlaks, milliste liikidega tohib kodus pidamiseks kaubelda.

Soovin tugevdada ELi loomaaedu käsitlevaid õigusakte.

ELi loomaaedu käsitlevaid õigusakte tuleks tugevdada, et tagada nende parem rakendamine kõigis liikmesriikides, tagades heaolu, kaitse, hariduse ja võimaluse korral loomade päästmise parandamise, samuti tuleks anda päästekeskuste ja varjupaikade seaduslikud määratlused.

Soovin, et kasutusele võetaks ELi metsloomadega kaubitsemise vastane tegevuskava.

See tähendaks suuremat järelevalvet, valvsust ja rahastamist ning ühtse tervise lähenemisviisi kasutuselevõttu seoses kõigi meetmetega. Samuti oleks ELis seetõttu suutlikumad päästekeskused ja nende jaoks oleks rohkem raha. Piiratud oleks ka jahitrofeede import.

Kõiki metsloomi tuleks positiivselt hinnata ja kaitsta.

Peame leidma paremad viisid, kuidas kohalike metsloomadega koos elada. Tunnistan kõigi metsloomade olemuslikku ja ökoloogilist väärtust ning edendan bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja kooseksisteerimist, sealhulgas suurkiskjad.

Kuna kõik metsloomad on tundevõimelised olendid, kutsun üles rohkem uurima metsloomade ohjamisel mittesurmavaid ja humaanseid meetodeid ning seadma need meetodid esikohale.

Lõpuks võitlen meetmete eest, mis lõpetavavad metsloomade julmuse ja ärilise ekspluateerimise, sealhulgas kängurutoodete impordi keelustamise eest.

LUBAN KEELATA KARUSLOOMADE KASVATAMISE JA KASVANDUSPÕHISTE KARUSNAHATOODETE EUROOPA TURULE VIIMISE

Karusloomakasvatusele tuleb viivitamata kehtestada kogu ELi hõlmav keeld.

Soovin, et see keeld võimalikult kiiresti vastu võetaks. Loomade heaolu, eetiliste, keskkonna- ja rahvatervise kaalutluste põhjal peegeldaks keeld ELi kodanike tugevat vastuseisu, mida on selgelt väljendatud edukas Euroopa kodanikualgatuses „Fur Free Europe“ (Karusnahavaba Euroopa).

Tahan lõpetada tehistingimustes kasvatatud loomadel põhinevate karusnahatoodetega kauplemise.

Tahan, et kõikidele ELi turul müüdavatele toodetele kohaldataks samu ELi loomade heaolu standardeid: me peame keelama tehistingimustes kasvatatud loomadel põhinevate karusnahatoodete impordi ja müügi Euroopa turule.

LUBAN TEGUTSEDA LEMMIKLOOMADE PAREMA HOOLITSEMISE NIMEL

Meie lemmikloomad väärivad paremat kohtlemist.

Soovin, et loomade ja nende järjestikuste omanike täielik jälgitavus kogu ELis saaks reaalsuseks. Selleks peavad riiklikud süsteemid jagama teavet, et aidata kaasa piiriülesele jälgitavusele.

Tahan näha paremaid aretustavasid.

Õigusaktid peavad edendama aretusmeetodeid, mis soodustavad õnnelikumaid ja tervemaid lemmikloomi. Ekstreemsed aretustavad, mis põhjustavad elu piiravaid füüsilise tervise probleeme ja vaimseid traumasid, tuleb keelustada.

Kasside ja koerte halvad aretus-, transpordi- ja kauplemistavad tuleb keelustada.

Koerte, kasside ja hobuste müüki tuleb kontrollida kogu ELis rangemalt. Tuleb kehtestada rangemad reeglid, mis reguleeriksid iga transpordietappi liigiti.

Kõik hobused, olenemata nende eesmärgist, peavad saama kasu paremast heaolust.

Ühegi hobuse heaolu suhtes ei tohi olla õigusaktide lünki, olenemata sellest, kas neid peetakse seltsiks, vaba aja veetmiseks, tööks või toidu tootmiseks. Igas eluetapis peame hobuste kaitse nimel rohkem tööd tegema. Tiinetelt märadelt äärmiselt valusalt ekstraheeritud viljakushormooni (eCG) tootmine, import ja müük tuleb keelata.

Peame tagama, et kõik käitlejad on pädevad.

Vajame paremaid seadusi, tagamaks, et käitlejad on korralikult koolitatud hobuste eest hoolitsemiseks, sealhulgas hoolitsma nende füüsiliste vajaduste ja vaimse heaolu eest.

LUBAN SEISTA ELi VOLINIKU EES LOOMADE HEAOLU EEST

Peame täitma oma loomadele antud lubadusi.

Meil on vedanud, et meil on praegu komisjon, kes tahab selgelt tegutseda õige asja eest, mis on teatanud oma kavatsusest parandada tulevikus loomade heaolu käsitlevaid õigusakte. Peame tegema kõik endast oleneva, et toetada selle ambitsioonikaid ja õigeaegseid eesmärke. Eesmärgid, mida toetavad selgelt miljonid ELi kodanikud.

Me ei saa korrata mineviku tegevusetust.

Kahjuks on varasemate komisjonide tegevus jäänud selles valdkonnas vajaka. Kui me praegu ei tegutse, siis võib sama juhtuda ka järgmise, 2024. aasta lõpus tegutseva komisjoni puhul. Loomade heaoluga seotud uut tegevusetuse perioodi tuleb – ja seda saab – ära hoida. Edasine tee on selge: selgesõnaliselt vastutav ELi volinik.

On aeg lõpetada loomade heaoluga seotud vastutuse üleandmine.

Loomade heaolu tuleks selgelt integreerida asjaomase ELi voliniku ametinimetusse. Euroopa Parlamendi komisjonid peaksid töötama ELi loomade heaoluga seoses ühtse tervise lähenemisviisi alusel, pöörates säästvalt tähelepanu kodanike, loomade ja keskkonna tervisele.

Usun, et see on meie kõigi mure.

Inimeste, kodu- ja metsloomade, taimede ja laiemalt keskkonna tervis on omavahel tihedalt seotud. Seetõttu usun, et vastutus loomade heaolu eest peaks kehtima palju suuremale arvule komiteedele, mitte ainult põllumajandusküsimustega seotud ametitele.

See on meie kõigi mure. Usun, et meie tulevane tervis ja heaolu ning ELi tulevane õitseng sõltub sellest, kas me pöörame lõpuks loomadele tähelepanu, mida nad väärivad.

Image
Image