ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA RZECZ ZWIERZĄT

Domagam się, aby Komisja Europejska niezwłocznie przedstawiła obiecane przepisy na rzecz dobrostanu zwierząt. Regulacje te muszą być ambitne, humanitarne i postępowe, i nie mogą zostać pominięte ani ograniczone w dalszym procesie legislacyjnym. Przepisy takie są zgodne z wyraźnym apelem i oczekiwaniami milionów obywateli i obywatelek Unii Europejskiej.

Będę walczyć o nowe przepisy, które podniosą obecne standardy.

Będę pracować nad poprawą podstawowych standardów dobrostanu zwierząt, które już obecnie są chronione na mocy prawa unijnego.

Chcę zakazu niehumanitarnego uboju zwierząt.

Badania naukowe jasno wskazują na to, że ubój zwierząt bez uprzedniego ich ogłuszania powoduje ogromne cierpienie. Należy zakazać uboju zwierząt bez ogłuszania w porozumieniu z władzami religijnymi.

Chcę, aby nowe przepisy uwzględniały wszystkie gatunki.

Uważam, że obecne przepisy szczegółowe w zakresie dobrostanu, dotyczące jedynie kur niosek, cieląt, świń oraz kurczaków brojlerów, nie są wystarczające. Chcę, aby odpowiednie regulacje zostały opracowane również dla ryb, indyków, krów mlecznych i królików.

Chcę Europy wolnej od chowu klatkowego w przeciągu pięciu lat.

W ślad za Europejską Inicjatywą Obywatelską „End the Cage Age" (“Koniec Epoki Klatkowej”), popieram wprowadzenie zakazu chowu klatkowego wszystkich zwierząt hodowlanych w Europie (drobiu, świń, cieląt, przepiórek, kaczek i gęsi). Chcę, aby zakaz ten został wprowadzony w ciągu trzech do maksymalnie pięciu lat.

Chcę lepszej ochrony kurczaków brojlerów i kur niosek.

Warunki chowu, które muszą znosić kurczaki brojlery i kury nioski, są najczęściej fatalne. To musi się zakończyć. Będę dążyć do zapewnienia im lepszej ochrony - w tym obniżenia zagęszczenia hodowli, zakazu uboju przy użyciu ogłuszania w kąpieli wodnej, zakazu chowu ras szybko rosnących i zastąpienia ich rasami wymagającymi wyższego poziomu dobrostanu oraz zaprzestania niehumanitarnego przycinania dziobów.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ POWSTRZYMAĆ CIERPIENIE ZWIERZĄT PODCZAS TRANSPORTU

Domagam się znacznie bardziej ambitnego rozporządzenia w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, które pozwoli uniknąć niepotrzebnego cierpienia zwierząt. Opinie naukowe, apele milionów obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, oraz zalecenia Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego są zgodne. Nadszedł czas, aby transport żywych zwierząt stał się dopuszczalny jedynie w ostateczności.

Przewozy długotrwałe nie powinny być dozwolone, bez względu na ostateczny cel transportu (ubój bądź inny cel). Odstępstwa od tej zasady nie powinny mieć miejsca, ponieważ mogą tworzyć luki prawne pozwalające na wydłużenie podróży.

Czas przewozu powinien zostać ograniczony do maksymalnie ośmiu godzin dla świń i przeżuwaczy (bydła, kóz i owiec) oraz do maksymalnie czterech godzin dla drobiu i królików.

Będę dążyć do wycofania transportu zwierząt szczególnie wrażliwych.

Zwierzęta wymagające szczególnego traktowania, takie jak nieodsadzone cielęta, ciężarne samice lub zwierzęta niezdolne do transportu, nie powinny być przewożone, nawet w drodze odstępstwa.

Uważam, że Europa powinna promować transport mięsa zamiast transportu żywych zwierząt.

Wymiana handlowa musi przestać opierać się na transporcie żywych zwierząt. Alternatywą dla niego powinien być transport mięsa, tusz, nasienia i zarodków, w połączeniu z lepszymi, lokalnymi rzeźniami.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT WODNYCH

Domagam się, aby Komisja Europejska pracowała intensywniej nad ochroną zwierząt wodnych.

Żądam wprowadzenia zrównoważonych i uwzględniających dobrostan zwierząt przepisów dotyczących ryb i wszystkich gatunków zwierząt wodnych.

Zobowiązuję się do ochrony dobrostanu ryb hodowlanych i dzikich.

Chcę podwyższenia standardów w zakresie chowu, transportu i uboju ryb hodowlanych, a także lepszej ochrony dobrostanu gatunków poławianych w dzikich łowiskach.

Domagam się zakazu hodowli ośmiornic.

Barbarzyński pomysł hodowania ośmiornic na fermach musi zostać zdelegalizowany, zanim stanie się rzeczywistością.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ UCZYNIĆ PRODUKCJĘ ŻYWNOŚCI LEPSZĄ DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PLANETY

Zobowiązuję się walczyć o zrównoważoną produkcję żywności.

Domagam się, aby Wspólna Polityka Rolna wspierała zrównoważoną produkcję żywności, której podstawą jest dbałość o dobrostan zwierząt. Będę walczyć o politykę unijną, która zachęca do łatwego przejścia na produkcję żywności zdrowszej, bardziej zrównoważonej i bardziej przyjaznej zwierzętom.

Sprawmy, aby włączenie większej ilości produktów roślinnych do naszej diety było łatwiejsze.

Musimy w mniejszym stopniu polegać na diecie opartej na produktach mięsnych i wybierać takie rozwiązania, które są zdrowsze dla nas, dla zwierząt i dla planety. Będę walczyć o stworzenie unijnej polityki żywnościowej, która to umożliwi.

Musimy zreformować Wspólną Politykę Rolną.

Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać rolników i rolniczki w stosowaniu bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności. WPR musi stanowić wsparcie w pokryciu kosztów związanych z wyższymi standardami dobrostanu zwierząt.

Musimy wspierać badania nad żywnością opartą na komórkach.

Promowanie rozwoju produkcji żywności opartej na komórkach (hodowla zwierzęcych produktów spożywczych bezpośrednio z kultur komórkowych) będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju zrównoważonych alternatywnych źródeł żywności. Zwiększone finansowanie pozwoli na bezpieczny i szybki rozwój tego powstającego sektora.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPROWADZENIA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Musimy wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące importu produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego importowane z krajów spoza Unii Europejskiej muszą odpowiadać tym samym standardom, które zostaną ustanowione w nowych regulacjach UE dotyczących dobrostanu zwierząt. Nie można dopuścić do powstania luk prawnych, które pozwoliłyby na import do UE produktów pochodzących od zwierząt traktowanych w okrutny sposób.

Handel z państwami Mercosur nie może powodować dodatkowego cierpienia zwierząt.

Zobowiązuję się do tego, aby umowa UE-Mercosur (formalizująca partnerstwo handlowe między UE a Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem) nie została sfinalizowana, dopóki odpowiednie standardy dobrostanu zwierząt nie będą miały zastosowania do wszystkich produktów importowanych z tego regionu.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PRZYSPIESZYĆ TRANSFORMACJĘ W KIERUNKU BADAŃ NAUKOWYCH BEZ WYKORZYSTANIA ZWIERZĄT

Chcę zobaczyć postęp prac nad ograniczaniem, wycofywaniem i zastępowaniem wykorzystywania zwierząt w badaniach i testach.

Komisja Europejska musi wprowadzić nowe ogólnounijne działania strategiczne, aby ułatwić jak najszybsze odejście od  badań i testów z wykorzystaniem zwierząt. Komisja musi nadać priorytet kluczowym obszarom badawczym oraz określić jasne i osiągalne cele pośrednie w tym zakresie.

Oczekuję:

  • Realistycznego finansowania rozwoju nowych, zaawansowanych metod badawczych bez udziału zwierząt.
  • Wsparcia na dużą skalę w tworzeniu obiektów i ekosystemów, w których mogą być rozwijane metody badań bez wykorzystywania zwierząt.
  • Wsparcia dla państw członkowskich w celu uzgodnienia i wprowadzenia lepszej edukacji i szkoleń w zakresie metodologii badań bez wykorzystywania zwierząt.
  • Aktywnego dzielenia się wiedzą w celu zwiększenia świadomości na temat nowych i powstających technologii niewymagających wykorzystywania zwierząt.

Domagam się, aby ramy prawne uwzględniały metodologie niewymagające wykorzystywania zwierząt.

Chcę, aby obecne ramy prawne zostały dostosowane w taki sposób, aby metody niewymagające wykorzystania zwierząt mogły być coraz częściej wykorzystywane do testowania bezpieczeństwa i skuteczności badanych produktów.

Będę wspierać społeczność naukową w zmianie w kierunku badań bez wykorzystywania zwierząt.

Podobnie jak miliony obywateli i obywatelek oraz naukowców i naukowczyń wierzę, że zmiana ta przyniesie korzyści dla ludzkiego zdrowia, środowiska i dobrostanu zwierząt. Uważam, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stało się to jak najszybciej.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ WALCZYĆ O LEPSZE WARUNKI DLA DZIKICH ZWIERZĄT

Chcę przyjęcia tzw. pozytywnej listy gatunków zwierząt, które mogą być trzymane jako zwierzęta domowe. 

Unia Europejska musi przyjąć listę gatunków zwierząt dozwolonych jako zwierzęta towarzyszące, określając, które gatunki mogą być przedmiotem handlu w celu trzymania ich w warunkach domowych.

Chcę poprawić prawodawstwo UE dotyczące ogrodów zoologicznych.

Należy wzmocnić przepisy unijne dotyczące ogrodów zoologicznych, aby zapewnić lepsze wdrażanie wymogów we wszystkich państwach członkowskich. Zmiany powinny uwzględniać poprawę dobrostanu i ochrony zwierząt, edukacji i, w miarę możliwości, ratowania zwierząt, a także zapewnić prawne definicje ośrodków ratunkowych i sanktuariów.

Chcę wdrożyć Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą.

Oznaczałoby to zwiększone monitorowanie, nadzór i finansowanie w tym zakresie, a także przyjęcie podejścia „One Health” (“Jedno zdrowie”) we wszystkich działaniach. Zwiększone zostałyby również możliwości europejskich ośrodków ratujących dzikie zwierzęta i ich finansowanie. Import trofeów myśliwskich zostałby ograniczony.

Uważam, że wszystkie dzikie zwierzęta powinny być doceniane i lepiej chronione.

Musimy znaleźć lepsze sposoby na współistnienie z rodzimymi gatunkami dzikich zwierząt. Uznaję niezbywalną ekologiczną wartość wszystkich dzikich zwierząt i będę promować ochronę różnorodności biologicznej oraz współistnienie ludzi z dzikimi zwierzętami, w tym również z dużymi drapieżnikami.

Ponieważ wszystkie dzikie zwierzęta są istotami czującymi, będę apelować o więcej badań nad humanitarnymi metodami zarządzania dziką przyrodą, które nie prowadzą do śmierci zwierząt, oraz o priorytetowe traktowanie tych metod.

Co więcej, będę walczyć o działania mające na celu położenie kresu okrucieństwu i komercyjnemu wykorzystywaniu dzikich zwierząt, w tym o zakaz importu produktów z kangurów.

OPOWIADAM SIĘ ZA ZAKAZEM HODOWLI ZWIERZĄT NA FUTRA I WPROWADZANIA POCHODZĄCYCH Z HODOWLI PRODUKTÓW FUTRZARSKICH NA RYNEK EUROPEJSKI

Chcę bezzwłocznego wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra w całej UE.

Chcę, aby zakaz ten został przyjęty najszybciej jak to możliwe. Mając oparcie w standardach dobrostanu zwierząt, etyki, ochrony środowiska i zdrowia publicznego, zakaz taki odzwierciedlałby silny sprzeciw obywateli i obywatelek UE wobec hodowli zwierząt na futra, jasno wyrażony w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Fur Free Europe” (“Europa Wolna od Futer”).

Chcę położyć kres handlowi pochodzącymi z hodowli produktami futrzarskimi.

Chcę, aby te same unijne standardy dobrostanu zwierząt były stosowane do wszystkich produktów sprzedawanych na rynku UE. Musimy zakazać importu i sprzedaży futer pochodzących z hodowli na rynku europejskim.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPROWADZENIA LEPSZEJ OCHRONY ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

Wierzę, że zwierzęta towarzyszące zasługują na lepsze traktowanie.

Chcę, by możliwość identyfikowania zwierząt i ich kolejnych właścicieli w całej Unii Europejskiej stała się rzeczywistością. Aby umożliwić rozwój transgranicznej identyfikowalności, konieczna będzie wymiana informacji pomiędzy systemami na poziomie krajowym.

Chcę lepszych praktyk hodowlanych.

Ustawodawstwo musi promować metody hodowlane, które sprzyjają szczęściu i zdrowiu zwierząt towarzyszących. Ekstremalne praktyki hodowlane, prowadzące do zagrażających życiu problemów ze zdrowiem fizycznym i urazów psychicznych u zwierząt, muszą zostać zakazane.

Niewłaściwe praktyki hodowlane, transportowe i handlowe dotyczące kotów i psów powinny zostać zakazane.

Chcę, aby sprzedaż psów, kotów i koni podlegała surowszej kontroli w całej UE. Chcę bardziej rygorystycznych przepisów regulujących każdy etap transportu, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt.

Wszystkie konie, niezależnie od ich przeznaczenia, muszą mieć zapewniony wyższy dobrostan.

Niezależnie od tego, czy konie są utrzymywane dla towarzystwa, rekreacji, pracy czy produkcji żywności, ich dobrostan powinien być priorytetem dla ustawodawcy. Musimy pracować nad zapewnieniem im maksymalnej ochrony na każdym etapie ich życia. Chcę, aby zakazano produkcji, importu i sprzedaży hormonu płodności PMSG, pobieranego od ciężarnych klaczy w niezwykle bolesny sposób.

Musimy zagwarantować, że wszystkie osoby zajmujące się końmi mają ku temu odpowiednie kompetencje.

Potrzebujemy lepszych przepisów, które zagwarantują, że osoby zajmujące się końmi będą odpowiednio przeszkolone w zakresie opieki nad nimi, w tym w zakresie ochrony ich dobrostanu fizycznego i psychicznego.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POWOŁANIA KOMISARZA UE DS. DOBROSTANU ZWIERZĄT

Musimy dotrzymać obietnic złożonych zwierzętom.

Obecna Komisja Europejska jasno opowiedziała się po stronie zwierząt, ogłaszając swój zamiar udoskonalenia obecnych standardów w postaci rewizji unijnego prawa dobrostanowego. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ambitne, terminowe cele Komisji, za którymi stoi poparcie milionów obywateli i obywatelek UE.

Nie możemy pozostać bezczynni.

Poprzednie Komisje Europejskie niestety pomijały kwestię ochrony zwierząt w ramach swoich prac. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, sytuacja ta może się powtórzyć, gdy kolejna Komisja rozpocznie swoją działalność pod koniec 2024 roku. Możemy i powinniśmy zapobiec kolejnemu okresowi bezczynności w zakresie dobrostanu zwierząt. W tym celu potrzebny jest komisarz lub komisarka UE jednoznacznie odpowiedzialny/a za dobrostan zwierząt.

Nadszedł czas, aby przestać przerzucać się odpowiedzialnością za dobrostan zwierząt.

Chcę, aby pojęcie dobrostanu zwierząt zostało bezpośrednio uwzględnione w nazwie stanowiska odpowiedniego komisarza/komisarki UE. Chcę, aby komisje Parlamentu Europejskiego zajmowały się dobrostanem zwierząt zgodnie z podejściem „One Health” (“Jedno zdrowie”), w zrównoważony sposób dbając o zdrowie obywateli i zwierząt oraz o środowisko.

Wierzę, że jesteśmy na tej drodze razem.

Zdrowie ludzi, zwierząt udomowionych i dzikich, roślin i szeroko pojętego środowiska, są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego uważam, że odpowiedzialność za dobrostan zwierząt powinna być w gestii większej liczby komisji Parlamentu Europejskiego niż tylko tych, które związane są z rolnictwem.

Jesteśmy na tej drodze razem. Wierzę, że nasza przyszłość, zdrowie i dobrobyt, a także dobrobyt Unii Europejskiej, zależą od tego, czy wreszcie potraktujemy dobro zwierząt w sposób priorytetowy i poświęcimy mu należytą uwagę.

Image
Image