ZAVÄZUJEM SA, ŽE BUDEM ŽIADAŤ KOMISIU O INTENZÍVNEJŠIU PRÁCU PRE ZVIERATÁ

Žiadam, aby Komisia bezodkladne predložila právne predpisy, ktoré nebudú oslabené kompromismi a výnimkami. Žiadam právne predpisy, ktoré sú ambiciózne, humánne a progresívne. Také právne predpisy, ktoré sú v súlade s jasnou požiadavkou miliónov občanov EÚ.

Budem bojovať za nové právne predpisy, ktoré zvýšia úroveň ochrany zvierat.

Budem sa usilovať o zlepšenie už dosiahnutých právnych noriem EÚ týkajúcich sa ochrany zvierat.

Chcem zakázať porážku bez predchádzajúceho omráčenia.

Existujú jasné vedecké dôkazy, že porážka bez omráčenia spôsobuje zvieratám akútne utrpenie. Zabíjanie zvierat bez predchádzajúceho omráčenia sa musí zakázať v spolupráci s náboženskými orgánmi.

Chcem, aby sa pamätalo na všetky druhy zvierat.

Som presvedčený (-á), že súčasné právne predpisy dostatočne nechránia jednotlivé druhy zvierat. Žiadam špecifické právne predpisy na ochranu jednotlivých druhov - rýb, moriek, dojníc a králikov.

Do piatich rokov chcem Európu bez klietok. 

V nadväznosti na iniciatívu ECI „End the Cage Age“ (Koniec doby klietkovej) podporujem urýchlený zákaz chovu všetkých hospodárskych zvierat v Európe (hydiny, ošípaných, teliat, prepelíc, kačíc a husí) v klietkach. Chcem, aby sa tak stalo do troch až piatich rokov.

Chcem lepšie podmienky pre kurčatá a sliepky.

Brojlerové kurčatá a nosnice trpia v neznesiteľných podmienkach už pridlho a treba to zastaviť. Budem sa usilovať o dosiahnutie účinnej ochrany, vrátane zníženia hustoty týchto vtákov v chovoch, zákazu využívania omračovania vo vodnom kúpeli, chov plemien s vyšším stupňom welfare a ukončenia nehumánneho skracovania zobákov.

ZAVÄZUJEM SA, ŽE POMÔŽEM UKONČIŤ UTRPENIE ŽIVÝCH ZVIERAT PRI PREPRAVE

Chcem prísnejšie nariadenie, ktoré zabráni zbytočnému utrpeniu zvierat. V súlade s vedeckými odporúčaniami a výzvami miliónov občanov, Parlamentu a Súdneho dvora EÚ som presvedčený (-á), že nastal čas, aby sa akákoľvek preprava stala poslednou možnosťou. Cesty na dlhé vzdialenosti by nemali byť povolené, a to bez ohľadu na to, či je ich konečný cieľ porážka alebo ďalší chov, a to bez výnimiek, ktoré umožnia predĺženie prepravy.

Súčasťou legislatívy musí byť jasne stanovený maximálny čas prepravy: osem hodín pre ošípané a prežúvavce (hovädzí dobytok, kozy a ovce) a maximálne štyri hodiny pre hydinu a králiky.

Budem sa usilovať o ukončenie prepravy zraniteľných zvierat.

Zraniteľné zvieratá, ako sú neodstavené teľatá, gravidné samice a zvieratá nespôsobilé na prepravu (staré, choré), by sa nemali prepravovať ani na základe výnimky.

Trvám na tom, že Európa musí podporovať prepravu mäsa, nie živých zvierat.

Chcem, aby obchod s mäsom, jatočnými a zárodočnými produktmi s využitím lokálnych bitúnkov nahradil súčasné obchodovanie so živými zvieratami.

ZAVÄZUJEM SA CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PODMIENKY VODNÝCH DRUHOV

Žiadam, aby Komisia zvýšila úsilie v ochrane vodných druhov.

Trvám na zavedení udržateľných právnych predpisov na zlepšenie welfare rýb a všetkých vodných druhov.

Zaväzujem sa, že budem chrániť dobré životné podmienky chovaných a voľne žijúcich rýb.

Chcem, aby sa sprísnili normy pre chov, prepravu a usmrcovanie a aby sa zlepšila ochrana cieľových druhov pri love vo voľnej prírode.

Žiadam, aby sme zakázali farmový chov chobotníc skôr, ako sa začne.

Tento barbarský koncept musí byť zakázaný skôr, ako sa vôbec povolí jeho zavedenie.

ZAVÄZUJEM SA PRESADZOVAŤ VÝROBU POTRAVÍN, KTORÁ BUDE LEPŠIA PRE NÁS, ZVIERATÁ A NAŠU PLANÉTU

Zaväzujem sa, že budem bojovať za udržateľnú produkciu potravín.

Žiadam, aby spoločná poľnohospodárska politika podporovala udržateľnú výroby potravín, ktorej základom sú vysoké štandardy welfare zvierat. Budem bojovať za politiku EÚ, ktorá podporuje plynulý prechod na produkciu potravín, ktorá je zdravšia, šetrnejšia a udržateľnejšia.

Prístup k rastlinným potravinám by mal byť jednoduchší.

Všetci by sme sa mali menej spoliehať na stravu založenú na mäse a uprednostňovať stravu zdravšiu pre nás, zvieratá aj pre planétu. Budem bojovať za potravinovú politiku EÚ, ktorá to umožní.

Musíme reformovať spoločnú poľnohospodársku politiku.

Som presvedčený (-á), že spoločná poľnohospodárska politika musí pomáhať poľnohospodárom pri zavádzaní udržateľnejších spôsobov produkcie potravín a znášaní nákladov na zavádzanie vyšších štandardov welfare zvierat.

Musíme podporovať výskum potravín na báze buniek.

Podpora rozvoja výroby potravín na báze buniek (pestovanie živočíšnych potravín priamo z bunkových kultúr) zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji udržateľných alternatívnych zdrojov potravín. Viac finančných prostriedkov umožní tomuto vznikajúcemu sektoru bezpečne a rýchlo napredovať.

ZAVÄZUJEM SA K PRIJATIU PRÍSNEJŠÍCH PRAVIDIEL PRE DOVÁŽANÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Musíme sprísniť pravidlá dovozu produktov živočíšneho pôvodu.

Výrobky živočíšneho pôvodu dovážané z nečlenských krajín musia spĺňať normy stanovené novými a revidovanými právnymi predpismi EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat. Nesmú jestvovať žiadne výnimky, ktoré by umožňovali dovážať na trh EÚ produkty zo zvierat, s ktorými sa kruto zaobchádzalo.

Chcem, aby obchod s Mercosurom nespôsoboval ďalšie utrpenie zvierat.

Zaväzujem sa, že sa dohoda medzi EÚ a Mercosurom (ktorou sa formalizuje obchodné partnerstvo medzi EÚ a Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom) neuzavrie, kým všetky dovážané produkty z tohto regiónu nebudú spĺňať podmienky zabezpečujúce dobré životné podmienky zvierat.

ZAVÄZUJEM SA, ŽE URÝCHLIM PRECHOD NA VEDU BEZ POUŽITIA ZVIERAT

Prajem si dosiahnutie pokroku, ktorý umožní nepoužívať, nahrádzať a znižovať počty zvierat vo výskume a testovaní.

Komisia musí zaviesť nové celoeurópske strategické opatrenia, ktoré pomôžu čo najrýchlejšie upustiť od regulačných skúšok a výskumu na zvieratách. Musí určiť priority v kľúčových oblastiach výskumu a stanoviť jasné a dosiahnuteľné míľniky.

Záleží mi na dosiahnutí:

•       Realistického financovania vývoja nových, pokročilých výskumných metód bez použitia zvierat.

•       Rozsiahlej podpory na budovanie zariadení a ekosystémov, v ktorých môžu prosperovať postupy bez zvierat.

•       Podpory členských štátov pri dohode a zavedení lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti postupov bez zvierat.

•       Aktívnej výmeny poznatkov s cieľom zvýšiť informovanosť o nových a vznikajúcich technológiách bez zvierat.

Chcem, aby legislatívne rámce uznávali postupy bez použitia zvierat.

Chcem, aby sa súčasná legislatíva upravila a zmenila tak, aby sa na testovanie bezpečnosti a účinnosti produktov mohli čoraz viac využívať metódy bez použitia zvierat.

Budem podporovať vedeckú komunitu pri prechode na testovanie bez zvierat.

Rovnako ako milióny občanov, vedcov a výskumníkov verím, že to bude prospešné pre ľudské zdravie, životné prostredie a blaho zvierat. Som presvedčený (-á), že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa tak stalo čo najskôr.

ZAVÄZUJEM SA K ZLEPŠENIU OCHRANY VOĽNE ŽIJÚCICH ZVIERAT

Chcem, aby bol vytvorený „pozitívny zoznam“ druhov, ktoré možno chovať v zajatí. 

EÚ musí prijať zoznam živočíšnych druhov, s ktorými bude povolené obchodovať a ktoré bude povolené držať a chovať v zajatí vrátane domácností.

Chcem posilniť právne predpisy EÚ pre zoologické záhrady.

Právne predpisy EÚ v oblasti zoologických záhrad by sa mali posilniť, aby sa zabezpečilo ich lepšie vykonávanie vo všetkých členských štátoch a aby sa zabezpečili zlepšenia v oblasti dobrých životných podmienok, ochrany, vzdelávania a tam, kde je to možné, záchrany zvierat, ako aj poskytnutie právnych definícií záchranných stredísk a rezervácií.

Chcem implementovať akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami.

Prínosom by bolo lepšie monitorovanie, financovanie, ako aj prijatie prístupu „One Health“ (trvalo udržateľná rovnováha a optimalizácia zdravia ľudí, zvierat a ekosystému). Zvýšila by sa tiež kapacita záchranných centier na území Únie a ich financovanie. Obmedzil by sa dovoz poľovníckych trofejí.

Som presvedčený (-á), že voľne žijúcim zvieratám by mala byť priznaná hodnota a ochrana.

Musíme nájsť lepšie spôsoby, ako žiť s pôvodnými divo žijúcimi zvieratami. Uznávam prirodzenú a ekologickú hodnotu všetkých voľne žijúcich zvierat a budem podporovať ochranu biodiverzity a spolužitie aj s veľkými šelmami.

Keďže všetky voľne žijúce zvieratá sú cítiace bytosti, budem tiež vyzývať na zintenzívnenie výskumu nesmrtiacich a humánnych metód v manažmente voľne žijúcich zvierat a na to, aby sa tieto metódy stali prioritou.

V neposlednom rade budem bojovať za opatrenia, ktoré ukončia krutosť a komerčné zneužívanie voľne žijúcich zvierat vrátane zákazu dovozu výrobkov z klokanov.

ZAVÄZUJEM SA K ZÁKAZU CHOVU ZVIERAT NA KOŽUŠINY A K ZÁKAZU PREDAJA PRODUKTOV Z KOŽUŠINOVÝCH FARIEM NA EURÓPSKOM TRHU

Chcem, aby sa v celej EÚ bezodkladne zakázal chov zvierat na kožušiny.

Žiadam, aby bol zákaz prijatý čo najskôr, ako odpoveď na požiadavky welfare zvierat, etiky, životného prostredia a verejného zdravia, a hlasu 1,5 milióna občanov a občianok EÚ, ktorí jasne vyjadrili túžbu po zákaze kožušinového priemyslu v úspešnej iniciatíve ECI „Fur Free Europe“ (Európa bez kožušín).

Chcem, aby sa skončilo obchodovanie s produktmi z kožušinových fariem.

Chcem, aby zákonné normy EÚ týkajúce sa welfare zvierat platili pre všetky produkty predávané na trhu EÚ: dovoz a predaj výrobkov z kožušinových fariem na európsky trh preto musíme zakázať.

ZAVÄZUJEM SA K LEPŠEJ STAROSTLIVOSTI O SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Verím, že naše spoločenské zvieratá si zaslúžia lepšie zaobchádzanie.

Chcem dosiahnuť úplnú dosledovateľnosť zvierat a všetkých ich vlastníkov v rámci celej EÚ. To si vyžaduje, aby si vnútroštátne registre spoločenských zvierat vymieňali informácie, ktoré pomôžu pri cezhraničnej dosledovateľnosti.

Potrebujeme lepšie chovateľské postupy.

Legislatíva musí podporovať chovateľské metódy, ktoré podporujú šťastnejšie a zdravšie spoločenské zvieratá. Extrémne chovateľské praktiky, ktoré vedú k zdravotným problémom, fyzickým obmedzeniam znižujúcim kvalitu života a psychickým traumám, musia byť zakázané.

Zlé chovateľské, prepravné a obchodné praktiky týkajúce sa psov a mačiek musíme zakázať.

Chcem, aby predaj psov, mačiek a koní v EÚ podliehal prísnejšej kontrole. Žiadam, aby sa na každom stupni prepravy uplatňovali prísnejšie pravidlá pre jednotlivé druhy.

Dosiahnuť vyšší welfare je potrebné pre všetky kone, bez ohľadu na ich účel.

Bez ohľadu na to, či kone plnia úlohu spoločníkov alebo sú využívané na prácu či produkciu potravín, musia mať legislatívou garantované rovnaké dobré životné podmienky, a to v každom štádiu života. Žiadam zákaz výroby, dovozu a predaja hormónu plodnosti (eCG), ktorý sa získava extrémne bolestivým spôsobom z gravidných kobýl.

Musíme docieliť, aby všetky osoby starajúce sa o zvieratá mali potrebnú kvalifikáciu.

Potrebujeme lepšie zákony, ktoré zaistia, že osoby zaobchádzajúce so zvieratami budú riadne vyškolené v oblasti starostlivosti o kone vrátane zabezpečenia ich fyzických potrieb a psychickej pohody.

ZAVÄZUJEM SA, ŽE BUDEM BOJOVAŤ ZA KOMISÁRA/KOMISÁRKU EÚ PRE DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

Sľuby, ktoré sme dali zvieratám, musíme dodržať.

Je šťastie, že súčasná Komisia chce konať správne - oznámila svoje zámery zlepšiť v budúcnosti právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili jej ambiciózne ciele. Ciele, ktoré jednoznačne zdieľajú milióny občanov a občianok EÚ.

Nemôžeme si dovoliť opakovať nečinnosť z minulosti.

Je smutné, že predchádzajúce Komisie v tejto veci nekonali. Ak sa to nepodarí teraz, malo by sa tak stať koncom roka 2024, keď začne pracovať nová Komisia. Ďalšiemu obdobiu nečinnosti v oblasti dobrých životných podmienok zvierat by sme mali, a môžeme, zabrániť. Cesta vpred je jasná: nový EÚ komisár/komisárka s jasnou právomocou.

Je načase prestať si prehadzovať zodpovednosť v oblasti welfare zvierat.

Chcem, aby sa dobré životné podmienky zvierat výslovne začlenili do pracovnej náplne príslušného komisára/komisárky EÚ. Chcem, aby sa práca výborov Európskeho parlamentu v oblasti welfare zvierat uskutočňovala v súlade s prístupom One Health, ktorý zohľadňuje zdravie občanov, zvierat a životného prostredia.

Sme v tom všetci spoločne.

Zdravie ľudí, domácich a voľne žijúcich zvierat, rastlín a životného prostredia sú úzko prepojené.

Zodpovednosť za dobré životné podmienky zvierat by preto mal niesť oveľa širší okruh výborov Európskeho parlamentu, nielen tie venujúce sa poľnohospodárstvu.

Sme v tom spoločne. Verím, že naše budúce zdravie a prosperita aj budúca prosperita EÚ závisia od toho, či konečne venujeme zvieratám pozornosť, akú si zaslúžia.

Image
Image