JEG LOVER AT FÅ KOMMISSIONEN TIL AT ARBEJDE FOR BEDRE DYREVELFÆRD

Jeg vil arbejde for, at Kommissionen hurtigst muligt fremsætter lovforslag, der ikke er udvandet eller

kompromitteret; lovgivning der er ambitiøs, human og progressiv. Lovgivning; der er i overensstemmelse med den klare opfordring fra millioner af EU-borgere om bedre dyrevelfærd i EU.

Jeg vil kæmpe for nye love, der hæver barren.

Jeg vil arbejde for at forbedre de grundlæggende minimumsstandarder for hold af dyr, der allerede er beskyttet i henhold til EU-lovgivningen.

Jeg ønsker et forbud mod inhumane slagtemetoder.

Der er klart videnskabeligt evidens for, at det er mere humant at bedøve dyr før slagtning. Slagtning af dyr uden forudgående bedøvelse skal forbydes i samråd med repræsentanter for religiøse grupper.

Jeg ønsker, at alle arter omfattes af EU’s dyrevelfærdslovgivning.

Jeg mener ikke, at EU’s artsspecifikke lovgivning er tilstrækkelig. Jeg ønsker bl.a. artsspecifik lovgivning for   fiskearter, kalkuner, malkekøer og kaniner.

Jeg ønsker et Europa uden dyr holdt i bur inden for fem år.

I henhold til borgerinitiativet "End the Cage Age" støtter jeg et forbud mod hold af dyr i bure i Europa (høns, svin, kalve, vagtler, ænder og gæs). Jeg ønsker, at dette sker inden for tre til fem år.

Jeg ønsker bedre vilkår for kyllinger og høns.

Alt for længe har slagtekyllinger og æglæggende høns levet under urimelige forhold. Dette

skal stoppe nu. Jeg vil arbejde for  bedre  beskyttelse af dyrene - herunder at reducere belægningsgraden, at indføre forbud mod brug af strømførende vandbad som bedøvelse ved slagtning, bedre dyrevelfærdsmæssige avlsstandarder og stop for næbtrimning.

JEG LOVER AT ARBEJDE FOR AT BEGRÆNSE DYRS LIDELSER UNDER TRANSPORT

Jeg ønsker en meget stærkere transportforordning for at undgå, at dyr lider unødigt. I overensstemmelse med videnskabelige anbefalinger samt opfordringer fra millioner af EU-borgere, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret, mener jeg, at tiden er inde til at gøre al transport af levende dyr til sidste udvej.

Lange transporter bør ikke være tilladt uanset deres endelige bestemmelsessted (slagtning, opfedning eller avl). Der bør ikke kunne undtages fra dette, da det kan skabe smuthuller, der i sidste ende kan medføre længere transporttid.

Ovenstående skal indbefatte et forbud mod transport over otte timer for svin og drøvtyggere (kvæg, geder og får) og fire timer for fjerkræ og kaniner.

Jeg vil arbejde for et forbud mod transport af sårbare dyr.

Sårbare dyregrupper som kalve, der ikke er fravænnet, drægtige dyr og dyr, der ikke er egnede til transport, bør uden undtagelse ikke transporteres.

Jeg mener, at EU skal omstille til transport af kød i stedet for levende dyr.

Jeg ønsker, at der sker en omstilling fra handel med levende dyr til kød, slagtekroppe og avlsmateriale samt bedre mulighed for lokal slagtning.

JEG VIL ARBEJDE FOR AT BESKYTTE FISK OG ANDRE DYR I HAVET

Jeg vil arbejde for, at Kommissionen gør meget mere for at beskytte havets dyr.

Jeg ønsker, at Kommissionen udarbejder bæredygtig og velfærdsfremmende lovgivning for fisk og andre dyr i havet.

Jeg vil arbejde for bedre dyrevelfærd for fiskeopdræt.

Jeg ønsker højere standarder for opdræt, transport og slagtning, Jeg ønsker bedre velfærd i fiskeriet for de arter, der fiskes efter. 

Jeg vil arbejde for et forbud mod opdræt af blæksprutter.

Jeg mener, at opdræt af blæksprutter er en uacceptabel produktionsform, der skal forbydes, før det får lov til at blive etableret.

JEG VIL ARBEJDE FOR AT GØRE FØDEVAREPRODUKTIONEN BEDRE FOR OS, FOR DYRENE OG VORES PLANET

Jeg vil arbejde for en bæredygtig fødevareproduktion.

Jeg vil arbejde for, at EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) understøtter en bæredygtig fødevareproduktion med høj dyrevelfærd i centrum. Jeg vil arbejde for en EU-politik, der tilskynder omstilling til en  sundere og mere bæredygtig fødevareproduktion.

Det skal være lettere for borgerne at vælge plantebaseret kost.

Vi må alle spise færre animalske produkter og erstatte det med fødevarer, der er sundere for os, for dyrene og for planeten. Jeg vil kæmpe for en EU-fødevarepolitik, der gør dette muligt. 

Vi må omstille den fælles landbrugspolitik (CAP).

Jeg mener, at den fælles landbrugspolitik skal støtte op om de landmænd,  der tager bæredygtige metoder til fødevareproduktion i brug. Den skal hjælpe med de omkostninger, der er forbundet med højere standarder for dyrevelfærd.

Vi skal støtte forskning i alternative fødevareteknologier som cellebaseret fødevareforskning.

At fremme udviklingen af cellebaseret fødevareproduktion (dyrkning af animalske fødevarer direkte fra cellekulturer) spiller en central rolle i udviklingen af bæredygtige, alternative fødevarekilder. Flere midler vil fremskynde udviklingen af denne nye sektor. 

JEG LOVER AT ARBEJDE FOR STRENGERE REGLER FOR IMPORTEREDE ANIMALSKE PRODUKTER

Vi skal stramme reglerne for importerede animalske produkter.

Al handel med animalske produkter fra lande uden for EU skal leve op til de samme standarder som dem, der er fastsat i den nye og reviderede EU-dyrevelfærdslovgivning. Der må ikke være smuthuller, der gør det muligt at importere produkter til EU, hvor de dyrevelfærdsmæssige standarder er ringere end for EU-producerede produkter.

Jeg ønsker, at en handelsaftale med Mercosur sikrer ordentlige forhold for dyrene.

Jeg vil arbejde for, at handelsaftalen mellem EU og Mercosur (formalisering af et handelspartnerskab mellem EU og Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) ikke vedtages, før aftalen indeholder tilstrækkelige dyrevelfærdskrav gældende for alle importerede produkter fra regionen.

JEG LOVER AT ARBEJDE FOR AT FREMME OVERGANGEN TIL FORSKNING UDEN FORSØGSDYR

Vi skal undgå, erstatte og reducere brugen af dyr i forskning og testning.

Kommissionen skal indføre nye strategiske foranstaltninger på EU-plan for at lette overgangen væk fra lovpligtig testning på dyr og brug af forsøgsdyr i forskning så hurtigt som muligt. Den skal prioritere vigtige forskningsområder og fastsætte klare og opnåelige milepæle.

Jeg vil gerne se:

  • Realistisk finansiering til udvikling af nye, avancerede forskningsmetoder uden brug af dyr.
  • Støtte til at skabe faciliteter og økosystemer, hvor metoder uden brug af dyr kan trives.
  • Støtte til medlemsstaterne til at nå til enighed om – og indføre – bedre uddannelse og praksis i metoder uden brug af forsøgsdyr.
  • Aktiv vidensdeling for at øge bevidstheden om nye og lovende  teknologier uden brug af dyr.

Jeg ønsker, at lovgivningsmæssige rammer anerkender dyrefrie metoder.

Jeg ønsker, at de nuværende rammer tilpasses og ændres, således at dyrefrie metoder i stigende grad anvendes til at teste, om produkter er sikre og effektive.

Jeg vil støtte det videnskabelige samfund i at skifte til testning uden brug af forsøgsdyr.

Ligesom millioner af borgere, videnskabsfolk og forskere mener jeg, at dette vil gavne menneskers sundhed, miljø og dyrevelfærd. Jeg mener, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få dette til at ske snarest.

JEG LOVER AT ARBEJDE FOR BEDRE BESKYTTELSE AF VILDE DYR

Jeg ønsker en "positivliste" over dyrearter, der må holdes som kæledyr.

EU skal vedtage en liste over dyrearter, der er tilladte som kæledyr, og som fastlægger hvilke dyrearter, der kan handles til hold i private hjem.

Jeg ønsker at styrke EU-lovgivningen for zoologiske haver.

EU's zoologiske havelovgivning bør styrkes for at sikre, at den implementeres bedre på tværs af medlemsstaterne, og sikre forbedringer af velfærd, bevaring, uddannelse og hvor det er muligt redning af dyr, samt for at give juridiske definitioner af redningscentre og reservater

Jeg ønsker at implementere EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter.

Dette vil medføre øget overvågning, større årvågenhed og finansiering samt implementering af en "One Health"-tilgang i alle led. EU's redningscentre skal have større kapacitet og flere økonomiske midler. Importen af jagttrofæer skal begrænses.

Jeg mener, at alle vilde dyr bør anerkendes og beskyttes.

Vi må finde bedre måder at sameksistere med  vilde dyr i naturen, herunder store rovdyr. Jeg anerkender, at alle vilde dyr har deres egen værdi og betydning for naturen, og jeg vil arbejde for at fremme beskyttelsen af biodiversitet.

Da alle vilde dyr er sansende væsener, opfordrer jeg også til mere forskning i humane, ikke-dødelige metoder i forvaltningen af vilde dyr, og at disse metoder prioriteres.

Endelig vil jeg arbejde for foranstaltninger, der sætter en stopper for mishandling og kommerciel udnyttelse af vilde dyr, herunder at der indføres et forbud mod import af kænguruprodukter.

JEG VIL ARBEJDE FOR, AT DER INDFØRES ET FORBUD MOD PELSDYRAVL OG ET FORBUD MOD MARKEDSFØRING OG SALG AF PELSPRODUKTER FRA OPDRÆTTEDE DYR PÅ DET EUROPÆISKE MARKED

Jeg ønsker, at der hurtigst muligt indføres et forbud mod pelsdyravl i hele EU.

Baseret på dyrevelfærd, etiske, miljømæssige og sundhedsmæssige hensyn vil et forbud mod pelsdyravl afspejle den stærke modstand fra EU-borgerne udtrykt i det succesfulde europæiske borgerinitiativ ‘Fur Free Europe’.

Jeg ønsker, at al handel med pelsprodukter fra opdrættede dyr ophører.

Jeg ønsker, at de samme EU-standarder for dyrevelfærd gælder for alle produkter, der sælges på EU- markedet: Vi skal forbyde import og salg af opdrættede pelsprodukter til det europæiske marked.

JEG LOVER AT ARBEJDE FOR BEDRE DYREVELFÆRD FOR FAMILIEDYR

Jeg mener, at vores familiedyr fortjener at blive behandlet bedre.

Jeg ønsker, at der etableres fuld sporbarhed af dyr og deres tidligere og nuværende ejere i hele EU. Dette kræver, at de nationale systemer udveksler oplysninger for at hjælpe med at sikre sporbarhed på tværs af landegrænser.

Jeg ønsker bedre avlspraksis.

Lovgivningen skal fremme avlsmetoder, der fremmer sundhed og trivsel hos familiedyr. Ekstrem avlspraksis, der fører til livsbegrænsende fysiske sundhedsproblemer og dårlig dyrevelfærd, skal forbydes.

Dårlig avl, transport og handelspraksis med katte og hunde bør forbydes

Jeg ønsker en skærpet kontrol af salget af hunde, katte og dyr af hestefamilien i hele EU. Jeg ønsker strengere regler, som regulerer hele transporten med hensyn til den enkelte dyreart.  

Alle heste skal, uagtet deres formål, have bedre dyrevelfærd.

Uanset om heste holdes som kæledyr, til fritid, i arbejde eller til fødevareproduktion, må ingen hestes velfærd  overses i de forskellige lovgivninger. På alle stadier af deres liv skal vi arbejde for at sikre en bedre beskyttelse af heste. Jeg ønsker et forbud mod produktion, import og salg af fertilitetshormon, som er ekstremt smertefuldt at ekstrahere fra drægtige hopper (eCG). 

Vi skal sikre, at alle hestepassere har de rigtige  kompetencer og viden.

Vi har brug for bedre lovgivning  for at sikre, at personer, der håndterer heste, er ordentligt uddannede til at tage sig af heste, herunder imødekomme hestenes fysiske behov og mentale velfærd.

JEG VIL ARBEJDE FOR EN EU-KOMMISSÆR FOR DYREVELFÆRD

Vi skal holde de løfter, vi giver vores dyr.

Vi er så heldige, at vi indtil videre har haft en Kommission, som tydeligvis ønsker at gøre det rigtige for dyrene. Kommissionen har meddelt, at den har til hensigt at forbedre lovgivningen om dyrevelfærd i fremtiden. Vi skal

gøre alt, hvad vi kan, for at bakke op om dette ambitiøse og rettidige mål. Et mål, der klart deles af millioner af EU-borgerne.

Vi kan ikke gentage fortidens passivitet.

Desværre har tidligere Kommissioners handlinger indenfor dyrevelfærd  været så godt som fraværende. Hvis vi ikke handler nu, tror jeg, at dette meget vel kan blive tilfældet igen, når den næste Kommission tiltræder i slutningen af 2024. En ny periode med passivitet med hensyn til dyrevelfærd bør - og kan - forhindres. Vejen frem er klar: En EU-kommissær, der er direkte ansvarlig for dyrevelfærd.

Det er på tide at tage ansvar for dyrevelfærd.

Jeg ønsker, at dyrevelfærd udtrykkeligt integreres i den relevante EU-kommissærs stillingsbetegnelse.

Jeg ser gerne, at Europa-Parlamentets udvalg arbejder med EU's dyrevelfærd i overensstemmelse med One Health-tilgangen, der på bæredygtig vis tager hånd om borgernes, dyrenes og miljøets sundhed.

Image
Image