ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДА РАБОТИ ПО-УСИЛЕНО ЗА ЖИВОТНИТЕ 

Искам Европейската комисия незабавно да представи законодателство без компромисни и частични решения. Законодателство, което да е амбициозно, хуманно и прогресивно. Законодателство, което да отговори на ясния призив на милиони граждани на ЕС за по-хуманно отношение към животните.

Ще се боря за нови закони, които вдигат високо летвата. 

Ще работя за повишаване на основните стандарти за грижа за животните, включени в съществуващите правни разпоредби на ЕС. 

Искам да се забрани клането без предварително зашеметяване.

Съществуват ясни научни доказателства, че клането без зашеметяване причинява силно страдание на животните. Клането на животни без предварително зашеметяване трябва да бъде забранено в съгласие с религиозните власти.

Нито един биологичен вид не трябва да бъде пропуснат.

Смятам, че законодателството ни, засягащо конкретни биологични видове, не е изчерпателно. Искам специфично законодателство, отразяващо нуждите на различните видове риби, пуйките, млечните крави и зайците.

Искам Европа без клетки до пет години.

С оглед на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, подкрепям ускоряването на забраната за клетъчно отглеждане на всички селскостопански животни в Европа (птици, прасета, телета, пъдпъдъци, патици и гъски). Искам това да се случи в следващите три до пет години.

Искам по-добри решения за пилетата и кокошките.

Пилетата и кокошките носачки се отглеждат прекалено дълго в непоносими условия. Време е това да спре. Ще работя за осигуряване на по-добрата им защита - включително намаляване на гъстотата на отглеждане, забрана на клане чрез зашеметяване във водна баня, отглеждане на породи, които имат по-добро качество на живот и забрана на нехуманното подрязване на клюновете.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ДА СПРА СТРАДАНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ

Искам да видя много по-строг регламент, който помага да се избегне ненужното страдание на животните. С оглед на научните становища и на призива на милиони граждани на ЕС, Европейския парламент и Европейската сметна палата, считам, че е дошъл моментът да превърнем транспортирането на живи животни в крайна мярка.

Пътуванията на дълги разстояния не трябва да бъдат разрешени, независимо от крайната цел (за клане или за отглеждане) и не трябва да съществуват дерогации, тъй като те създават предпоставки за заобикаляне на забраната и за удължаване на пътуванията.

Ограничението на времето за пътуване трябва да е до не повече от осем часа за свине и преживни животни (говеда, кози и овце) и до не повече от четири часа за домашни птици и зайци.

Ще работя, за да сложа край на транспортирането на уязвими животни.

Уязвимите животни като неотбити телета, бременни женски и животни, които не са годни за транспортиране, не трябва да се превозват с цел търговия, дори по изключение.

Считам, че транспортирането на живи животни на дълги разстояния трябва да бъде заменено с транспорт на продуктите, получавани от тях.

Искам търговията да спре да се основава на превоз на живи животни. Неговата алтернатива трябва да бъде транспортирането на месо, трупни и репродуктивни продукти. Освен това искам по-високи изисквания в местните кланици.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ДА ЗАЩИТАВАМ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ ВИДОВЕ 

Настоявам Комисията да работи по-усилено за защита на водните видове.

Настоявам ЕК да въведе устойчиво и хуманно законодателство за рибите и всички водни видове.

Обещавам да защитавам благосъстоянието на отглежданата и дивата риба.

Искам да видя по-високи стандарти за отглеждане, транспортиране и клане и хуманно отношение към целевите видове за риболов в дивата природа.

Искам отглеждането на октоподи да бъде забранено, преди да е започнало.

Тази варварска практика трябва да бъде забранена, преди да се пристъпи към разглеждането ѝ.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ДА НАПРАВЯ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА ПО-ДОБРО ЗА ХОРАТА, ЗА ЖИВОТНИТЕ И ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА 

Обещавам да се боря за устойчиво производство на храните. 

Искам Общата селскостопанска политика да подкрепя устойчив сектор за производство на храни, базиран на високи стандарти за хуманно отношение към животните. Ще се боря за политика на ЕС, която насърчава лесния преход към по-здравословно, по-щадящо и по-устойчиво производство на храни.

Възможностите за растително хранене трябва да бъдат лесно достъпни за хората. 

Всички ние трябва да променим нагласите си, да намалим консумацията на месо и да преминем към хранене, което е по-здравословно за нас, за животните и за планетата. Ще се боря за създаване на политика на ЕС в областта на храните, която да направи това възможно.

Трябва да реформираме Общата селскостопанска политика.

Считам, че Общата селскостопанска политика трябва да подкрепя земеделските стопани при въвеждането на по-устойчиви методи за производство на храни. Тя трябва да оказва помощ за разходите, свързани с по-високите стандарти за хуманно отношение към животните.

Трябва да подкрепим изследванията на клетъчно базираните храни.

Насърчаването на развитието на производството на клетъчно базирани храни (произвеждане на животински хранителни продукти директно от клетъчни култури) играе ключова роля в разработването на устойчиви алтернативни източници на храна. Увеличаването на финансирането ще ускори безопасното и бързо развитие на този нововъзникващ сектор.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА  ПО-СТРОГИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ВНОСНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Трябва да работим за по-строги правила за внос на продукти от животински произход.

Търговията с продукти от животински произход от страни извън ЕС трябва изцяло да отговаря на стандартите , установени от новото реформирано  законодателство на ЕС за хуманно отношение към животните. Не трябва да съществуват правни изключения, които да позволяват продукти, получени от животни, отглеждани чрез  жестокост, да бъдат внасяни на пазара на ЕС.

Искам търговията с Меркосур да не води до допълнително страдание на животните.

Обещавам да работя за това споразумението между ЕС и Меркосур (формализиране на търговско партньорство между ЕС и Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) да не бъде финализирано, докато не се приложат условията за хуманно отношение към животните за всички продукти, които се внасят от региона.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ДА УСКОРЯ ПРЕХОДА КЪМ НАУКА, КОЯТО НЕ ИЗПОЛЗВА ЖИВОТНИ

Искам да видя напредък при избягването, заместването и намаляването на използването на животни при изследвания и тестове.

Комисията трябва да въведе нови стратегически действия в целия ЕС, за да подпомогне възможно най-бързия преход към преустановяване на регулаторните изпитвания и изследванията върху животни. Тя трябва да даде приоритет на ключови изследователски области и да определи ясни и постижими междинни цели.

Настоявам  да видя:

  • Реалистично финансиране за разработване на нови, усъвършенствани методи за научни изследвания без използването на животни.
  • Мащабна подкрепа за създаване на съоръжения и екосистеми, чрез които методите без използване на животни да могат да се развиват.
  • Подкрепа за държавите-членки за приемане и въвеждане на по-добро образование и обучение по методологии без използване на животни.
  • Активно споделяне на знания за повишаване на осведомеността за нови и нововъзникващи технологии без използване на животни.

Настоявам за законодателни рамки, които да признават методологиите без използване на животни.

Настоявам  сегашните  рамки да бъдат адаптирани и модифицирани, така че методи, които не включват животни, да бъдат достъпни за ползване при  тестването на безопасността и ефективността на продуктите.

Ще подкрепя преминаването на научната общност към тестване без използване на животни. 

Подобно на милиони граждани, учени и изследователи вярвам, че това ще бъде от полза за човешкото здраве, за околната среда и за благосъстоянието на животните. Вярвам, че трябва да направим всичко възможно това да се случи по-скоро.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ЗА ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ

Искам да бъде съставен и одобрен списък с животински видове, разрешени за отглеждане като домашни любимци.

ЕС трябва да приеме списък на животинските видове, разрешени за отглеждане като домашни любимци, определящ кои видове могат да бъдат държани през целия им живот, затворени у дома.

Искам засилване на законодателство на ЕС относно зоологическите градини. 

Законодателството на ЕС относно зоологическите градини следва да бъде засилено, за да се гарантира, че то се прилага по-добре в държавите-членки, като се гарантират подобрения в хуманното отношение, опазването, образованието и, където е възможно, спасяването на животни, както и да се предоставят правни дефиниции на спасителните центрове и убежища.

Искам да реализирам Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни.

Планът предвижда повишен контрол, повече бдителност и финансиране, както и приемане на подхода "Едно здраве" във всички действия. Така ще се увеличи капацитетът на спасителните центрове на ЕС и финансирането за тях. Вносът на ловни трофеи ще може да бъде ограничен.

Вярвам, че всички диви животни трябва да бъдат ценени и защитавани.

Трябва да намерим по-добри начини да живеем с местните диви животни. Признавам присъщата и екологична стойност на всички диви животни и ще насърчавам опазването на биоразнообразието и съвместното съществуване, включително заедно с едрите хищници.

Всички диви животни са живи същества, затова ще се боря за приоритизирането на повече изследвания на нелетални и хуманни методи в управлението на дивата природа.

Ще се боря за мерки за прекратяване на жестокостта и търговската експлоатация на диви животни, включително за забрана за внос на продукти от кенгуру.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАБРАНА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ ЗАРАДИ КОЗИНАТА ИМ И ПУСКАНЕТО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦЕННИ КОЖИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР 

Искам незабавно въвеждане на забрана за отглеждане на животни заради козината им в целия ЕС.

Искам тази забрана да бъде приета възможно най-скоро. Искането за забрана се основава на хуманността към животните, етичните, екологичните и обществено-здравните съображения, като забраната отразява силната опозиция на гражданите на ЕС, ясно изразена в успешната Европейската гражданска инициатива „Европа без кожи“.

Искам да се сложи край на търговията с продукти от ценни кожи. 

Настоявам за всички продукти, продавани на пазара на ЕС да се прилагат едни и същи стандарти на ЕС за хуманно отношение към животните. Трябва да забраним вноса и продажбата на продукти от ценни кожи на европейския пазар.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ ЗА ПО-ДОБРИ ГРИЖИ ЗА НАШИТЕ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Вярвам, че нашите домашни любимци заслужават по-добра грижа. 

Искам пълната проследяемост на животните и всички техни последователни собственици в целия ЕС да стане реалност. Това изисква националните системи да могат да споделят информация, за да подпомогнат трансграничното проследяване.

Искам да видя по-добри развъдни практики.

Законодателството трябва да насърчава методи за развъждане, които допринасят за по-благоприятен живот и по-добро здравословно състояние на домашните любимци. Екстремните практики на развъждане, водещи до ограничаващи живота проблеми с физическото здраве и до психически травми, трябва да бъдат забранени.

Лошите практики за отглеждане, транспортиране и търговия с котки и кучета трябва да бъдат забранени.

Искам продажбата на кучета, котки и коне да подлежи на по-строг контрол в целия ЕС. Искам да видя по-строги правила, регулиращи всеки етап от транспортирането за всеки отделен вид.

Всички коне, независимо от предназначението им, трябва да бъдат третирани по по-хуманен начин.

Хуманното отношение към конете не трябва да попада между разпоредбите на различни законодателства, независимо дали конете се отглеждат като домашни любимци, за развлечение, за работа или за производство на храна. Трябва да работим по-усилено, за да увеличим максимално защитата на конете на всеки етап от живота им. Искам да работя за забрана на производството, вноса и продажбата на репродуктивния хормон (eCG), извличан изключително болезнено от бременни кобили.

Трябва да гарантираме компетентността на всички лица, работещи с животните.

Нуждаем се от по-добри закони, за да гарантираме, че лицата, работещи с животните, са правилно обучени да се грижат за конете, включително да защитават физическите им нужди и психическото им благосъстояние.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ  ДА ПОДКРЕПЯ НАЗНАЧАВАНЕТО НА КОМИСАР НА ЕС ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

Трябва да спазваме обещанията, които даваме на нашите животни.

Щастливи сме, че засега имаме Комисия, която показва, че иска да постъпи правилно. ЕК обяви намерението си в бъдеще да подобри законодателството относно хуманното отношение към животните. Трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим нейните амбициозни и навременни цели. Цели, които се споделят твърдо от милиони граждани на ЕС.

Не можем да повтаряме бездействието от миналото.

За съжаление предишните комисии не предприеха почти никакви действия по този въпрос. Ако не действаме сега, смятам, че това ще може да се случи, едва когато следващата Комисия започне дейността си в края на 2024 г. Един нов период на бездействие в посока на хуманното отношение към животните трябва и може да бъде предотвратен. Пътят напред е ясен: да има европейски комисар, пряко отговарящ за тези въпроси.

Време е да спрем да прехвърляме отговорността за хуманното отношение към животните.

Искам да видя хуманното отношение към животните, изрично интегрирано в длъжността на съответния еврокомисар. Искам да видя комисиите на Европейския парламент да работят за хуманното отношение към животните в ЕС в съответствие с подхода „Едно здраве“, устойчиво насочен към здравето на гражданите, животните и околната среда.

Вярвам, че всички сме заедно в това.

Здравето на хората, домашните и дивите животни, растенията и околната среда са тясно свързани. Ето защо смятам, че отговорността за хуманното отношение към животните трябва да се прилага към много по-голям брой комисии, не само към тези, занимаващи се със селскостопанските въпроси.

Заедно сме в това. Вярвам, че нашето здраве и просперитет, както и просперитета на ЕС, зависят от това най-накрая да обърнем на животните вниманието, което заслужават.

Image
Image