LUPAAN VARMISTAA, ETTÄ EU-KOMISSIO TYÖSKENTELEE HUOMATTAVASTI NYKYISTÄ ENEMMÄN ELÄINTEN HYVINVOINNIN PUOLESTA

Vaadin, että komissio ryhtyy viipymättä toimiin eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön luomiseksi. Vaadin kunnianhimoista, inhimillistä ja edistyksellistä lainsäädäntöä, jota miljoonat EU-kansalaiset tukevat. 

Työskentelen uusien, aiempaa parempien lakien puolesta.

Pyrin parantamaan eläintenpitoon liittyviä normeja niiden eläinten osalta, jotka jo kuuluvat EU-lainsäädännön piiriin.

Haluan kieltää teurastuksen ilman sitä edeltävää tainnutusta.

On olemassa selvää tieteellistä näyttöä siitä, että teurastus ilman tainnuttamista aiheuttaa eläimille akuuttia kärsimystä. Eläinten teurastaminen ilman edeltävää tainnuttamista on kiellettävä.

En halua, että yhtäkään eläinlajia unohdetaan.

Mielestäni EU:n lajikohtainen lainsäädäntö ei ole tarpeeksi tarkka. Haluan lainsäädännön, joka on räätälöity koskemaan myös kalalajeja, kalkkunoita, lypsylehmiä ja kaneja.

Haluan, että häkkikasvatuksesta luovutaan Euroopassa viimeistään viiden vuoden kuluessa.

Kannatan kaikkien tuotantoeläinten (siipikarja, siat, vasikat, viiriäiset, ankat ja hanhet) häkkikasvatuskieltoa End the Cage Age -EU-kansalaisaloitteen mukaisesti. Haluan, että tämä tapahtuu 3–5 vuoden kuluessa.

Haluan paremmat olot siipikarjalle.

Broilerit ja munivat kanat ovat joutuneet kestämään sietämättömiä olosuhteita liian pitkään. Pyrin varmistamaan, että näiden lajien kasvatuksessa pienennetään eläintiheyttä, sähköllä tapahtuva vesitainnutus kielletään ja siipikarjan kasvatuksessa aletaan käyttää sellaisia rotuja, joiden hyvinvointia on helpompi parantaa. Lisäksi vaadin, että siipikarjan nokan katkaisu kielletään koko EU-alueella.

SITOUDUN LOPETTAMAAN ELÄINTEN KÄRSIMYKSET ELÄVIEN ELÄINTEN KULJETUKSISSA

Haluan paljon nykyistä vahvemman kuljetusasetuksen eläinten tarpeettoman kärsimyksen välttämiseksi. Tieteellisten suositusten ja miljoonien EU-kansalaisten, Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen vaatimusten mukaisesti näkemykseni on, että tarpeettomat eläinkuljetukset on lopetettava: Elävien eläinten kuljetusten pitäisi olla aina viimeinen vaihtoehto. Pitkiä kuljetusmatkoja eikä poikkeuksia tule sallia. 

Uuden kuljetusasetuksen on rajoitettava sikojen, nautojen, vuohien ja lampaiden kuljetusajat enintään kahdeksaan tuntiin ja siipikarjan sekä kanien kuljetusajat enintään neljään tuntiin.

Pyrin lopettamaan haavoittuvassa asemassa olevien eläinten kuljetukset kaupallisissa tarkoituksissa.

Vaadin, että haavoittuvassa asemassa olevien eläinten kuljetukset kielletään poikkeuksetta. Tämä koskee esimerkiksi vieroittamattomia vasikoita, tiineitä naaraita ja muita eläimiä, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi.

Elävien eläinten sijaan tulee kuljettaa eläintuotteita, kuten lihaa.

Haluan, että elävien eläinten kuljetuksista siirrytään lihan, ruhojen ja alkioiden kuljetuksiin. Tätä varten tarvitaan nykyistä laajempi verkosto paikallisia teurastamoja.

SITOUDUN SUOJELEMAAN VEDESSÄ ELÄVIÄ ELÄINLAJEJA 

Vaadin komissiota työskentelemään nykyistä enemmän vedessä elävien eläinlajien hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaadin, että komissio ottaa käyttöön kaloja ja kaikkia vedessä eläviä lajeja koskevan, kestävän ja eläinten hyvinvointia edistävän lainsäädännön.

Lupaan parantaa kasvatettujen ja luonnonvaraisten kalojen hyvinvointia.

Haluan korkeammat standardit kalojen kasvatusolosuhteille, kuljetukselle ja teurastukselle. Lisäksi haluan, että luonnonvesistä pyydettävien lajien hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota. 

Vaadin, että mustekalankasvatus kielletään. 

Mustekalankasvatus aiheuttaa eläimille huomattavaa kärsimystä. Ala on kiellettävä ennen kuin se pääsee vakiintumaan elinkeinona.

SITOUDUN EDISTÄMÄÄN PAREMPAA RUOANTUOTANTOA 

Lupaan työskennellä kestävän ruoantuotannon puolesta.

Vaadin, että EU:n yhteinen maatalouspolitiikka tukee kestävää ruoantuotantoa, jonka ytimessä on eläinten hyvinvointi. Työskentelen sellaisen EU-politiikan puolesta, joka kannustaa siirtymään terveellisempään, eläinystävällisempään ja kestävämpään ruoantuotantoon.

Siirtymisen kasvisperäiseen ruokavalioon tulisi olla nykyistä helpompaa. 

Meidän kaikkien on siirryttävä lihatuotteita suosivasta ruokavaliosta sellaiseen, joka on terveellisempi ihmisille, eläimille ja planeetalle. Työskentelen sellaisen EU:n elintarvikepolitiikan puolesta, joka tekee tämän mahdolliseksi.

 Lupaan työskennellä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi.

Yhteisellä maatalouspolitiikalla on tuettava viljelijöitä heidän ottaessaan käyttöön kestävämpiä ruoantuotantomenetelmiä. Maatalouspolitiikan tulee tukea viljelijöitä eläinten hyvinvointia koskevien korkeampien vaatimusten aiheuttamissa kustannuksissa.

Haluan, että solupohjaisen ruoan kehittämistä tuetaan

Solupohjaisen elintarviketuotannon kehittämiseen kannustaminen (eläinperäisten elintarvikkeiden kasvattaminen soluviljelmistä) on tärkeässä asemassa kestävien, vaihtoehtoisten elintarvikkeiden kehittämisessä. 

SITOUDUN SIIHEN, ETTÄ EU-ALUEEN ULKOPUOLELTA TUODUILLE ELÄINPERÄISILLE TUOTTEILLE LUODAAN TIUKEMMAT KRITEERIT

Kolmansista maista tuotavien eläinperäisten tuotteiden tuontia koskevia sääntöjä on tiukennettava.

Kaikessa EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden kaupassa on poikkeuksetta noudatettava samoja ehtoja kuin eläinten hyvinvointia koskevassa EU-lainsäädännössä. 

Mercosur-maiden kanssa käytävä kauppa ei saa aiheuttaa eläimille lisäkärsimystä.

Lupaan, että EU:n ja Mercosur-maiden välistä sopimusta ei hyväksytä ennen kuin eläinten hyvinvointia koskevia ehtoja sovelletaan kaikkiin Mercosur-alueelta tuotuihin tuotteisiin. Mercosur-sopimus virallistaa EU:n sekä Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn välisen kauppakumppanuuden.

LUPAAN NOPEUTTAA SIIRTYMISTÄ ELÄINKOKEETTOMAAN TIETEESEEN

Haluan, että koe-eläinten käytön vähentäminen ja korvaaminen edistyvät tutkimuksessa ja testaamisessa. 

Komission on otettava mahdollisimman nopeasti käyttöön uusia EU:n laajuisia strategisia toimenpiteitä, joilla tuetaan koe-eläimiin perustuvan lakisääteisen testauksen ja tutkimuksen vaiheittaista lopettamista. Komission on laitettava etusijalle koe-eläimiä eniten käyttävät tutkimusalat ja asetettava selkeät ja saavutettavissa olevat välitavoitteet.

Haluan, että seuraavat tavoitteet toteutuvat:

  • Riittävä rahoitus uusien, edistyksellisten eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehittämiseen.
  • Jotta eläinkokeettomat menetelmät voivat menestyä, on laajamittaisesti tuettava järjestelmiä, joissa niitä kehitetään.
  • Tuetaan jäsenvaltioita edistämään parempia eläinkokeettomia menetelmiä koskevia koulutuksia.
  • Jaetaan aktiivisesti tietoa tietoisuuden lisäämiseksi uusista ja kehitteillä olevista eläinkokeettomista teknologioista.

Haluan, että lainsäädännössä edistetään entistä enemmän eläinkokeettomia menetelmiä. 

Haluan mukauttaa ja muokata lainsäädäntöä siten, että muita kuin eläinkokeisiin perustuvia menetelmiä voidaan käyttää yhä enemmän tuotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden testaamiseen.

Tuen tiedeyhteisöä eläinkokeettomaan tutkimukseen siirtymisessä.

Miljoonien kansalaisten ja tutkijoiden tavoin uskon, että eläinkokeeton tutkimus hyödyttää ihmisten terveyttä, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia. Mielestäni meidän on tehtävä kaikkemme saavuttaaksemme tavoitteet eläinkokeettomuudesta mahdollisimman pian.

SITOUDUN LUONNONVARAISTEN ELÄINTEN SUOJELUN PARANTAMISEEN 

Haluan positiivilistan eläinlajeista, joita saa pitää lemmikkeinä.

EU:n on hyväksyttävä luettelo lemmikkieläiminä sallituista eläinlajeista ja määritettävä, mitä lajeja voidaan myydä. 

Haluan tiukentaa eläintarhoja koskevaa EU-lainsäädäntöä.

Tälläkin hetkellä EU-alueella toimintaluvan saaneissa eläintarhoissa on käytäntöjä, jotka ovat eläinten hyvinvoinnille haitallisia. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa villieläinten kanssa pääsee lähikosketukseen tai eläimiä hyödynnetään viihteellisissä näytöksissä. Nämä käytännöt eivät edistä esimerkiksi lajien suojelua. Lainsäädäntöä on tiukennettava sen varmistamiseksi, että nämä käytännöt eivät jatku toimintaluvan saaneissa eläintarhoissa ja että lainsäädäntö pannaan paremmin täytäntöön.

Haluan panna täytäntöön EU:n toimintasuunnitelman kasvien ja luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumiseksi.

Tämä merkitsisi valvonnan ja rahoituksen lisäämistä sekä ”Yhteinen terveys" -lähestymistavan käyttöönottoa kaikissa toimissa. Myös EU:n alueella toimivien eläinten pelastuskeskusten kapasiteettia ja rahoitusta olisi lisättävä. Metsästysmuistojen eli niin kutsuttujen trofeiden tuontia on rajoitettava. 

Mielestäni kaikkia luonnonvaraisia eläimiä pitää arvostaa ja suojella. 

Meidän on löydettävä parempia tapoja elää kotoperäisten luonnonvaraisten eläinten kanssa. Tunnustan kaikkien luonnonvaraisten eläinten luontaisen ja ekologisen arvon ja edistän biologisen monimuotoisuuden suojelua ja rinnakkaiseloa. Tämä koskee myös suurpetoja.

Kaikki luonnonvaraiset eläimet ovat tuntevia olentoja. Vaadin siksi lisää tutkimusta ei-tappavista ja inhimillisistä menetelmistä luonnonvaraisten eläinten kantojen hoidossa ja näiden menetelmien laittamista etusijalle. 

Haluan työskennellä sen puolesta, että luonnonvaraisten eläinten hyväksikäyttö kaupallisiin tarkoituksiin lopetetaan. Haluan myös, että esimerkiksi kengurutuotteiden tuonti EU-alueelle kielletään.

SITOUDUN KIELTÄMÄÄN TURKISTARHAUKSEN JA TARHATTUJEN ELÄINTEN TURKISTEN MYYNNIN EUROOPAN MARKKINOILLA

Haluan, että turkistarhaus kielletään välittömästi koko EU-alueella. 

Haluan, että turkistarhauskielto hyväksytään mahdollisimman pian. Eläinten hyvinvointiin, eettisyyteen, ympäristönsuojeluun ja kansanterveyteen perustuva kielto heijastaisi turkistarhauksen voimakasta vastustusta. Miljoonat EU-kansalaiset ovat ilmaisseet Fur Free Europe -kansalaisaloitteessa, että he kannattavat turkistarhauskieltoa.

Haluan lopettaa tarhattujen eläinten turkisten kaupan.

Haluan, että kaikkiin EU:n markkina-alueella myytäviin tuotteisiin sovelletaan samoja EU:n eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia: meidän on kiellettävä tarhattujen eläinten turkisten kauppa Euroopassa.

LUPAAN PAREMPAA HUOLENPITOA LEMMIKKIELÄIMILLE

Lemmikkieläimet ansaitsevat parempaa kohtelua.

Haluan, että eläinten ja niiden uusien omistajien jäljitettävyys toteutuu kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä edellyttää, että kansallisista järjestelmistä pystytään jakamaan tietoja viranomaisten kesken. 

Haluan parempia käytäntöjä eläinjalostukseen.

Lainsäädännössä on edistettävä sellaista eläinjalostusta, joka edistää lemmikkieläinten hyvinvointia ja terveyttä. Eläinten ylijalostus, joka johtaa yksilön elämää rajoittaviin fyysisiin terveysongelmiin ja psyykkisiin traumoihin, on kiellettävä.

Haluan, että koirien, kissojen ja hevoseläinten myyntiä ja kuljetuksia valvotaan tiukemmin kaikkialla EU:ssa. 

Haluan tiukemmat säädökset, jotka koskevat kaikkia kuljetuksen vaiheita lajikohtaisesti.

Kaikkien hevosten hyvinvointia tulee parantaa niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. 

Lainsäädännön tulee turvata hevosten hyvinvointi niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Hevosen hyvinvointi ei saa koskaan vaarantua erilaisista laeista johtuen, pidettiin hevosta sitten lemmikkinä, harraste-eläimenä, työkäytössä tai kasvatetaan ruoaksi. Haluan, että kantavista tammoista erittäin kivuliaasti otettavan hedelmällisyyshormonin (eCG) tuotanto, tuonti ja myynti kielletään. Tälläkin hetkellä Euroopassa toimii useita yrityksiä, jotka keräävät hevosten verta emakoiden porsastuotannon parantamiseen. Toiminta aiheuttaa hevosille huomattavaa kärsimystä.

Meidän on varmistettava kaikkien hevosia käsittelevien henkilöiden pätevyys.

Tarvitsemme lakeja, joilla varmistetaan kaikkien hevosia käsittelevien henkilöiden asianmukainen koulutus. Koulutuksen on sisällettävä hevosten fyysisten tarpeiden ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaaminen.

HALUAN, ETTÄ EU NIMITTÄÄ ELÄINTEN HYVINVOINNISTA VASTAAVAN EU-KOMISSAARIN

Komissio on ilmoittanut aikovansa parantaa eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä tulevaisuudessa.

Valitettavasti komission aiemmat toimet eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat olleet lähes olemattomia. Pelkona on, että sama aikaansaamattomuus jatkua, kun seuraava komissio aloittaa toimintansa tämän vuoden lopulla. 

Uskomme, että jos eläinten hyvinvointi sisällytettäisiin yhden EU-komissaarin tehtävänkuvaan, parlamentti ja sen valiokunnat käsittelisivät aihetta jatkossa aiheen vaatimalla tavalla. 

Image
Image