PASIŽADU SKATINTI KOMISIJĄ DAUGIAU DIRBTI GYVŪNŲ LABUI

Reikalauju, kad Komisija nedelsdama parengtų tokį teisės aktą, kuris nebūtų sušvelnintas arba kuriam nebūtų numatomos taikymo išimtys. Teisės aktą, kuris būtų ambicingas, humaniškas ir pažangus. Teisės aktą, kuris atitiktų aiškų milijonų ES piliečių raginimą.

Kovosiu už naujus įstatymus, kurie pakels kartelę.

Stengsiuosi pagerinti pagrindinius gyvūnų, jau saugomų pagal ES įstatymus, priežiūros standartus.

Noriu uždrausti skerdimą be išankstinio apsvaiginimo.

Yra aiškių mokslinių įrodymų, kad skerdimas iš anksto neapsvaiginus gyvūnų sukelia dideles kančias. Gyvūnų skerdimas be išankstinio apsvaiginimo turi būti uždraustas suderinus su religinėmis institucijomis.

Noriu, kad nė viena rūšis nebūtų pamiršta.

Manau, kad mūsų konkrečioms rūšims skirti teisės aktai yra nepakankamai išsamūs. Noriu, kad konkretūs teisės aktai būtų pritaikyti žuvų rūšims, kalakutams, melžiamoms karvėms ir triušiams.

Noriu pamatyti Europą be narvų per penkerius metus.

Vadovaudamasis (-i) Europos piliečių iniciatyva „Užbaikime narvų amžių“ (angl. „End the Cage Age“), pritariu paspartintam draudimui laikyti narvuose visus Europos ūkiuose auginamus gyvūnus (naminius paukščius, kiaules, veršelius, putpeles, antis ir žąsis). Noriu, kad tai būtų įgyvendinta per tris–penkerius metus.

Noriu geresnių sąlygų viščiukams ir vištoms dedeklėms.

Pernelyg ilgai mėsiniai viščiukai ir vištos dedeklės turėjo kęsti baisias sąlygas. Tai turi baigtis dabar. Siekiu užtikrinti stiprią apsaugą – sumažinti gyvūnų laikymo tankį, uždrausti skerdimą naudojant apsvaiginimą elektros srove vandens vonioje, pereiti prie geresnėmis sąlygomis laikomų veislių ir uždrausti nehumanišką snapų apipjaustymą.

ASIŽADU SUSTABDYTI VEŽAMŲ GYVŲ GYVŪNŲ KANČIAS

Noriu žymiai griežtesnio reguliavimo, kad gyvūnai bereikalingai nekentėtų. Atsižvelgdamas (-a) į mokslines rekomendacijas, milijonų ES piliečių, Europos Parlamento ir Audito Rūmų raginimą, manau, kad gyvų gyvūnų vežimui atėjo metas tapti kraštutine priemone.

Neturėtų būti leidžiamos tolimos kelionės, nepaisant galutinės paskirties vietos (skerdimas ar veisimas), ir neturėtų būti taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, nes gali atsirasti spragų, kurios prailgins šias keliones.

Kiaulių ir atrajotojų (galvijų, ožkų ir avių) kelionės trukmė neturėtų būti ilgesnė kaip aštuonios valandos, o naminių paukščių ir triušių – ilgesnė kaip keturios valandos.

Dirbsiu, kad pažeidžiami gyvūnai nebebūtų vežami.

Pažeidžiami gyvūnai, pvz., nenujunkyti veršeliai, vaikingos patelės ir vežti netinkami gyvūnai, neturėtų būti vežami, net ir taikant nukrypti leidžiančią nuostatą.

Manau, kad Europa turėtų teikti pirmenybę mėsos, o ne gyvų gyvūnų vežimui.

Noriu, kad būtų prekiaujama ne gyvais gyvūnais, o mėsa, skerdenomis ir embrioniniais produktais. Noriu geresnių vietinių skerdyklų patalpų.

PASIŽADU APSAUGOTI VANDENS GYVŪNŲ RŪŠIŲ GEROVĘ

Reikalauju, kad Komisija labiau stengtųsi apsaugoti vandens gyvūnų rūšis.

Primygtinai reikalauju, kad ji priimtų tvarius ir gerovę skatinančius teisės aktus dėl žuvų ir visų vandens gyvūnų rūšių.

Pasižadu saugoti auginamų ir laukinių žuvų gerovę.

Noriu, kad būtų taikomi aukštesni ūkininkavimo, vežimo ir skerdimo standartai, taip pat noriu geresnės tikslinių rūšių gerovės užtikrinimo vykdant laukinių žuvų žvejybą.

Reikalauju uždrausti aštuonkojų auginimą prieš jam prasidedant.

Ši barbariška veikla turi būti uždrausta prieš ją pasiūlant įvesti.

ASIŽADU PAGERINTI MAISTO GAMYBĄ, KAD MUMS, GYVŪNAMS IR MŪSŲ PLANETAI BŪTŲ GERIAU

Pasižadu kovoti už tvarią maisto gamybą.

Reikalauju, kad bendroji žemės ūkio politika remtų tvarios maisto gamybos sektorių, kurio esmė – aukštos gyvūnų gerovės užtikrinimas. Kovosiu už ES politiką, kuri skatina lengvą perėjimą prie sveikesnės, švelnesnės ir tvaresnės maisto gamybos.

Mums turėtų būti lengviau pereiti prie augalinės mitybos.

Mes visi turime mažiau pasikliauti mėsa pagrįsta mityba ir pereiti prie pasirinkimų, kurie yra sveikesni mums, gyvūnams ir planetai. Kovosiu, kad įgyvendinčiau ES maisto politiką, kuri leistų tai padaryti.

Turime reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką.

Manau, kad bendroji žemės ūkio politika turi remti ūkininkus, kurie taiko tvaresnius maisto gamybos metodus. Ji turi padėti padengti išlaidas, susijusias su aukštesniais gyvūnų gerovės užtikrinimo standartais.

Turime remti iš ląstelių gaminamo maisto tyrimus.

Kuriant tvarius alternatyvius maisto šaltinius, pagrindinis vaidmuo tenka iš ląstelių gaminamo maisto gamybos (gyvūninių maisto produktų auginimas tiesiai iš ląstelių kultūrų) plėtrai. Šį besiformuojantį sektorių saugiai ir greitai paspartins didesnis finansavimas.

PASIŽADU REMTI GRIEŽTESNIŲ TAISYKLIŲ DĖL IMPORTUOJAMŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ ĮVEDIMĄ

Turime sugriežtinti taisykles dėl importuojamų gyvūninių produktų.

Prekyba gyvūninės kilmės produktais iš šalių, nepriklausančių ES, turi visiškai atitikti tuos pačius standartus, kokie nustatyti naujuose ir peržiūrėtuose ES gyvūnų gerovės užtikrinimo teisės aktuose. Neturi būti jokių spragų, leidžiančių į ES rinką importuoti produktus, pagamintus iš gyvūnų, su kuriais žiauriai elgiamasi.

Noriu, kad prekyba su „Mercosur“ nesukeltų jokių papildomų kančių gyvūnams.

Pasižadu užtikrinti, kad ES ir „Mercosur“ susitarimas (įforminantis ES ir Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus prekybos partnerystę) nebūtų užbaigtas tol, kol gyvūnų gerovės užtikrinimo sąlygos nebus taikomos visiems iš šio regiono importuojamiems produktams.

PASIŽADU PASPARTINTI PERĖJIMĄ PRIE MOKSLO NENAUDOJANT GYVŪNŲ

Noriu matyti pažangą siekiant išvengti, pakeisti ir sumažinti gyvūnų naudojimą tyrimams ir bandymams.

Komisija turi įvesti naujus visoje ES taikomus strateginius veiksmus, kurie padėtų kuo greičiau pereiti nuo reglamentuojamų bandymų ir mokslinių tyrimų su gyvūnais. Ji turi teikti pirmenybę pagrindinėms mokslinių tyrimų sritims ir nustatyti aiškius bei pasiekiamus etapus.

Noriu matyti:

  • Realų finansavimą, kad būtų kuriami nauji, pažangūs mokslinių tyrimų metodai nenaudojant gyvūnų.
  • Didelio masto paramą kuriant patalpas ir ekosistemas, kuriose galėtų klestėti metodai nenaudojant gyvūnų.
  • Paramą valstybėms narėms, kad jos susitartų dėl geresnio švietimo ir mokymo metodų nenaudojant gyvūnų ir juos įdiegtų.
  • Aktyvų dalijimąsi žiniomis, siekiant padidinti informuotumą apie naujas ir atsirandančias technologijas nenaudojant gyvūnų.

Noriu, kad teisinėse sistemose būtų pripažintos metodikos nenaudojant gyvūnų.

Noriu, kad dabartinės sistemos būtų pritaikytos ir modifikuotos taip, kad būtų galima vis dažniau taikyti metodus nenaudojant gyvūnų tikrinant, ar produktai yra saugūs ir veiksmingi.

Palaikysiu mokslo bendruomenę, kad ji pereitų prie bandymų nenaudojant gyvūnų.

Kaip ir milijonai piliečių, mokslininkų ir tyrinėtojų, manau, kad tai bus naudinga žmonių sveikatai, aplinkai ir gyvūnų gerovei. Manau, kad turime padaryti viską, ką galime, kad tai įvyktų greičiau.

PASIŽADU SIEKTI GERESNIŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO LAUKINIAMS GYVŪNAMS

Noriu matyti tikslų gyvūnų rūšių, kurias galima laikyti kaip gyvūnus augintinius, sąrašą.

ES turi patvirtinti gyvūnų rūšių, kurias galima laikyti kaip gyvūnus augintinius, sąrašą, nustatantį, kokias rūšis galima parduoti auginimui nelaisvėje namuose.

Noriu sustiprinti ES teisės aktus dėl zoologijos sodų.

ES zoologijos sodų teisės aktai turėtų būti sustiprinti siekiant užtikrinti, kad jie būtų geriau įgyvendinami visose valstybėse narėse, užtikrinant geresnę gyvūnų gerovę, apsaugą, švietimą ir, jei įmanoma, gelbėjimą, taip pat pateikti teisines gelbėjimo centrų ir draustinių apibrėžtis.

Noriu įgyvendinti ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą.

Jis sustiprintų stebėseną, padidintų budrumą ir finansavimą, be to, visiems veiksmams būtų taikoma bendros sveikatos koncepcija. Taip pat padidėtų ES gelbėjimo centrų pajėgumas ir jiems tenkantis finansavimas. Būtų ribojamas medžioklės trofėjų importas.

Manau, kad visi gyvūnai turi būti teigiamai vertinami ir saugomi.

Turime rasti geresnių būdų sugyventi su vietiniais laukiniais gyvūnais. Pripažįstu visų laukinių gyvūnų neįkainojamą ekologinę vertę ir skatinsiu biologinės įvairovės apsaugą bei sambūvį, nepamirštant didžiųjų plėšrūnų.

Kadangi visi laukiniai gyvūnai yra jaučiančios būtybės, taip pat raginsiu daugiau tyrinėti nemirtinus bei humaniškus laukinės gamtos valdymo metodus ir teikti pirmenybę šiems metodams.

Galiausiai kovosiu už priemones, kuriomis būtų nutrauktas žiaurus elgesys su laukiniais gyvūnais ir komercinis jų išnaudojimas, įskaitant draudimą importuoti kengūrų produktus.

PASIŽADU UŽDRAUSTI KAILINIŲ GYVŪNŲ AUGINIMĄ IR ŪKIUOSE UŽAUGINTŲ GYVŪNŲ KAILIŲ IR GAMINIŲ, KURIUOSE YRA TOKIO KAILIO, PATEIKIMĄ Į EUROPOS RINKĄ

Noriu, kad be jokių atidėliojimų visoje ES būtų uždrausti kailinių gyvūnų ūkiai.

Noriu, kad šis draudimas būtų priimtas kuo greičiau. Remiantis gyvūnų gerovės, etikos, aplinkos ir visuomenės sveikatos sumetimais, draudimas atspindėtų stiprų ES piliečių palaikymą, aiškiai išreikštą sėkmingoje Europos piliečių iniciatyvoje „Kailiams Europoje – ne“ (angl. „Fur Free Europe“).

Noriu, kad būtų uždrausta ūkiuose užaugintų gyvūnų kailių ir gaminių, kuriuose yra tokio kailio, prekyba.

Noriu, kad visiems ES rinkoje parduodamiems gaminiams būtų taikomi vienodi ES gyvūnų gerovės užtikrinimo standartai: turime uždrausti ūkiuose užaugintų gyvūnų kailių ir gaminių, kuriuose yra tokio kailio, importą ir prekybą Europos rinkoje.

PASIŽADU UŽTIKRINTI GERESNĘ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ PRIEŽIŪRĄ

Manau, kad gyvūnai augintiniai nusipelno geresnio elgesio.

Noriu, kad visiškas gyvūnų ir jų savininkų atsekamumas visoje ES taptų realybe. Tam reikia, kad nacionalinės sistemos dalytųsi informacija, kuri padėtų užtikrinti tarpvalstybinį atsekamumą.

Noriu matyti geresnę veisimo praktiką.

Teisės aktais turi būti skatinami veisimo metodai, užtikrinantys gyvūnų augintinių laimę ir sveikatą. Kraštutiniai veisimo būdai, sukeliantys fizinės sveikatos problemų ir psichinių traumų, turi būti uždrausti.

Netinkama kačių ir šunų veisimo, vežimo ir prekybos praktika turėtų būti uždrausta.

Noriu, kad visoje ES būtų taikoma griežtesnė šunų, kačių ir arklinių šeimos gyvūnų pardavimo kontrolė. Noriu matyti griežtesnes taisykles, reglamentuojančias kiekvieną vežimo etapą, atsižvelgiant į rūšį.

Turi būti užtikrinta geresnė visų arklinių šeimos gyvūnų, nepaisant jų paskirties, gerovė.

Nepriklausomai nuo to, ar arklinių šeimos gyvūnai laikomi draugijai palaikyti, laisvalaikiui, darbui ar maisto gamybai, nė vieno šio gyvūno gerovė niekada neturi atsidurti tarp skirtingų teisės aktų eilučių. Turime atkakliai dirbti, kad sustiprintume arklinių šeimos gyvūnų apsaugą kiekvienu jų gyvenimo etapu. Noriu, kad būtų uždrausta iš vaikingų kumelių itin skausmingai išgaunamo vaisingumo hormono (eCG) gamyba, importas ir prekyba.

Turime užtikrinti, kad visi prižiūrėtojai būtų kompetentingi.

Mums reikia geresnių įstatymų, užtikrinančių, kad prižiūrėtojai būtų tinkamai išmokyti rūpintis arklinių šeimos gyvūnais, įskaitant jų fizinių poreikių ir psichinės gerovės apsaugą.

PASIŽADU, KAD BUS PASKIRTAS UŽ GYVŪNŲ GEROVĖS UŽTIKRINIMĄ ATSAKINGAS ES KOMISIJOS NARYS

Privalome tesėti gyvūnams duotą pažadą.

Mums pasisekė, kad šiuo metu turime Komisiją, kuri aiškiai nori elgtis teisingai. Ji paskelbė apie savo ketinimą ateityje tobulinti teisės aktus dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo. Turime daryti viską, ką galime, kad palaikytume jos ambicingus ir savalaikius tikslus. Tikslus, kurie aiškiai vienija milijonus ES piliečių.

Negalime kartoti praeities neveiklumo.

Deja, ankstesnės Komisijos šiuo klausimu nesiėmė jokių veiksmų. Jei nesiimsime veiksmų dabar, manau, kad taip pat gali nutikti, kai 2024 m. pabaigoje pradės dirbti kita Komisija. Reikėtų ir galima užkirsti kelią naujam neveiklumo laikotarpiui gyvūnų gerovės užtikrinimo srityje. Kelias pirmyn akivaizdus: reikia paskirti aiškiai už tai atsakingą ES Komisijos narį.

Metas nustoti vengti atsakomybės už gyvūnų gerovės užtikrinimą.

Noriu, kad gyvūnų gerovės užtikrinimas būtų aiškiai įtrauktas į atitinkamo ES Komisijos nario pareigas. Noriu, kad Europos Parlamento komitetai dirbtų su ES gyvūnų gerovės užtikrinimu susijusiais klausimais vadovaudamiesi bendros sveikatos koncepcija, tvariai spręsdami piliečių sveikatos, gyvūnų ir aplinkos klausimus.

Manau, kad šioje situacijoje visi esame drauge.

Žmonių, naminių ir laukinių gyvūnų, augalų ir platesnės aplinkos sveikata yra glaudžiai susijusi. Todėl manau, kad atsakomybė už gyvūnų gerovės užtikrinimą turėtų būti taikoma daug didesniam komitetų skaičiui, o ne tik žemės ūkio sektoriui.

Tai visų mūsų reikalas. Manau, kad mūsų būsima sveikata ir gerovė bei būsima ES gerovė priklauso nuo to, ar pagaliau skirsime gyvūnams reikiamo dėmesio.

Image
Image