IK PLEIT VOOR EEN STERKE INZET OP DIERENWELZIJN DOOR DE COMMISSIE

Ik wil  dat de Commissie direct gaat werken aan ambitieuze en vooruitstrevende dierenwelzijnswetgeving. Wetgeving die steeds aansluit bij actuele kennis en inizichten en gehoor geeft aan de roep omm beter dierenwelzijn van miljoenen burgers in de EU.

Ik strijd voor nieuwe wetten die de lat hoger leggen.

Ik werk aan het verbeteren van de basisnormen voor de verzorging van dieren die al beschermd worden onder de EU-wetten.

Ik wil slachten zonder voorafgaande bedwelming verbieden.

Er is duidelijk wetenschappelijk bewijs dat slachten zonder bedwelming dieren acuut doet lijden. Het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming moet verboden worden in overleg met de religieuze autoriteiten.

Ik wil niet dat er soorten vergeten worden.

Ik vind dat onze soortspecifieke wetgeving niet ver genoeg gaat. Ik wil dat er in ieder geval ook concrete dierenwelzijnseisen moeten zijn voor kweekvis, kalkoenen, melkkoeien en (vlees) konijnen.

Ik wil binnen vijf jaar een kooivrij Europa.

In lijn met  het Europees burgerinitiatief “Maak een einde aan het tijdperk van de kooien” ben ik voor een versneld verbod op het opsluiten van alle boerderijdieren in Europa (pluimvee, varkens, kalveren, kwartels, eenden en ganzen). Ik wil dit binnen drie tot vijf jaar zien gebeuren.

Ik wil een betere deal voor kippen en hennen.

Veel te lang lijden vleeskuikens en leghennen ernstig onder de manier waarop ze gehouden worden.  Dit moet nu stoppen. Ik zet me in voor  een hoge mate van bescherming – inclusief het verlagen van de bezettingsdichtheid, een verbod op slachten met verdoving middels een waterbad, het invoeren van diervriendelijkere kweek en een einde aan het inhumane snavelkappen.

IK PLEIT VOOR STRENGE REGELS OM HET LIJDEN VAN DIEREN TIJDENS TRANSPORT TE BEPERKEN OF TE STOPPEN

Als dieren levend vervoerd worden, moeten ze tijdens het transport veel beter beschermd zijn.

In lijn met  wetenschappelijke adviezen,  de roep van miljoenen EU-burgers, het Europees Parlement en de Rekenkamer ben ik ervan overtuigd dat  de tijd rijp is het transport van levende dieren uit te faseren.  Tot dan moet het transport van dieren streng gereguleerd zijn. Dit moet een limiet aan verplaatsingstijden omvatten van niet meer dan acht uur voor varkens en herkauwers (vee, geiten en schapen) en niet meer dan vier uur voor pluimvee en konijnen.

Langeafstandsverplaatsingen zouden niet mogen worden toegestaan, ongeacht de eindbestemming (slachten of broeden). Uitzonderingen hierop zijn funest en moeten nooit in de regelgeving worden opgenomen.

Ik wil dat er per direct gestopt worden met het  transport van bijzonder kwetsbare dieren.

Kwetsbare dieren zoals ongespeende kalveren, zwangere dieren vrouwtjes en dieren die ongeschikt voor transport zijn, mogen niet worden vervoerd.

Ik vind dat Europa het transport van vlees, karkassen en sperma moet moet bevorderen, als het enige alternatief voor het transport van levende dieren.

IK PLEIT VOOR  DIERENWELZIJNSWETGEVING VOOR ALLE VISSOORTEN EN EEN GOEDE BESCHERMING VOOR ANDERE WATERDIEREN, ZOALS DE INKTVIS

Ik dring erop aan dat de Commissie zich inzet om vissen en andere waterdieren te beschermen via soortspecifieke dierenwelzijnswetgeving.  

Ik beloof het welzijn van gekweekte en in het wild gevangen vis te beschermen. 

Ik wil strengere normen voor het kweken, vervoeren en slachten, en ik wil een beter welzijn voor doelsoorten in de wilde vangstvisserij.

Ik wil  dat  de ontwikkeling van commerciële octopuskweek als bedrijfstak in de kiem wordt gesmoord.

Dit barbaarse concept moet onwettig verklaard worden nog voordat het ingesteld is.

IK PLEIT VOOR BELEID DAT LEIDT TOT EEN VERANTWOORDE  VOEDSELPRODUCTIE, IN HET BELANG VAN DIEREN, DE MENS EN ONZE PLANEET

Ik zet mij in voor voor een duurzame en diervriendelijke voedselproductie.

Ik eis dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een duurzame voedselproductiesector met een hoge mate van dierenwelzijn als kern ervan ondersteunt. Ik strijd voor een EU-beleid dat een goede  transitie naar een gezondere, vriendelijkere en duurzamere voedselproductie stimuleert.

Het moet voor ons gemakkelijker worden om plantaardige keuzes te maken.

We moeten allemaal minder afhankelijk worden van een op vlees gebaseerd voedingspatroon en overschakelen op keuzes die gezonder zijn voor ons, de dieren en de planeet. Ik strijd voor een EU-voedselbeleid dat dit mogelijk maakt.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet worden hervormd.

Ik geloof dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de landbouw  moet ondersteunen bij de ontwikkeling  van duurzamere voedselproductiemethoden en handvatten biedt voor investeringen die hogere dierenwelzijnsstandaarden mogelijk met zich meebrengen HHet stimuleren van de ontwikkeling van op celkweek gebaseerde voeding (het rechtstreeks uit celculturen kweken van dierlijk voeding voor de mens) moet een zeer belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van duurzame alternatieve voedingsbronnen en verdient EU-financiering 

IK PLEIT VOOR STRENGERE REGELS VOOR GEÏMPORTEERDE DIERLIJKE PRODUCTEN

De regels voor  voor het importeren van dierlijke producten moet worden aangescherpt.

Alle handel in dierlijke producten van buiten de EU moet voldoen aan dezelfde normen als die welke in  EU-dierenwelzijnswetgeving worden opgesteld. Er moet scherp worden toegezien op het voorkomen van loopholes in handelsverdragen of andere overeenkomsten, die het alsnog mogelijk maken dat producten van dieren die in het eigen land slecht werden behandeld toch op de EU-markt komen.  

Ik wil dat het Mercosur verdrag niet leidt tot extra lijden voor dieren.

Ik pleit ervoor dat het Handelsverdrag EU – Mercosur (voor het formaliseren van een handelspartnerschap tussen de EU en Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) niet voltooid mag worden totdat de voorwaarden voor dierenwelzijn van toepassing zijn op alle geïmporteerde producten uit die regio.

IK PLEIT VOOR EEN SNELLERE TRANSITIE NAAR DIERPROEFVRIJ ONDERZOEK EN ONDERWIJS 

Ik wil vooruitgang zien ter voorkoming, vervanging en vermindering van het gebruik van dieren bij onderzoek en proeven.

De Commissie moet zo snel mogelijk nieuwe EU-brede strategische acties invoeren om de transitie voor onderzoek en voorgeschreven proeven op een andere wijze dan met dieren. Zij moet belangrijke onderzoeksgebieden prioriteren en duidelijke, haalbare mijlpalen opzetten.

Ik wil dat het volgende gerealiseerd wordt:

  • Realistische financiering voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde diervrije onderzoeksmethoden.
  • Ondersteuning op grote schaal voor het creëren van faciliteiten en ecosystemen waar diervrije methoden kunnen bloeien.
  • Ondersteuning voor de lidstaten door overeenstemming te bereiken over – en de invoering van – beter onderwijs en betere training in diervrije methodologieën.
  • Actieve kennisdeling ter vergroting van het bewustzijn van nieuwe en opkomende diervrije technologieën.

Ik wil een wetgevingskader voor het erkennen van diervrije methodologieën.

Ik wil dat de huidige kaders aangepast en gewijzigd worden zodat de niet-dierlijke methoden steeds meer gebruikt kunnen worden voor het testen of de producten veilig en effectief zijn.

Ik ondersteun de wetenschappelijke gemeenschap om naar diervrije proeven over te gaan.

Net als miljoenen burgers, wetenschappers en onderzoekers geloof ik dat dit de menselijke gezondheid, het milieu en dierenwelzijn ten goede komt. Ik geloof dat het nodig is om alles te doen zodat dit sneller gebeurt.

IK PLEIT VOOR EEN BETERE BESCHERMING  VOOR DIEREN IN HET WILD 

Ik wil een Positieflijst van diersoorten die als huisdier gehouden mogen worden.

De EU moet een lijst invoeren  van diersoorten die als huisdier gehouden mogen worden, en die bij opname op de lijst ook verhandeld en gehouden mogen worden. .

Ik wil de EU-wetgeving voor dierentuinen versterken.

De EU-wetgeving over dierentuinen moet worden versterkt om ervoor te zorgen dat deze beter wordt uitgevoerd in de lidstaten, waardoor verbeteringen op het gebied van welzijn, natuurbehoud, onderwijs en waar mogelijk de redding van dieren worden gewaarborgd, en om wettelijke definities van opvangcentra en opvangcentra te bieden.

Ik wil dat de EU een actieplan tegen de smokkel van dieren invoert.

Dit moet leiden tot meer monitoring, meer waakzaamheid en financiering alsmede het aannemen van de One Health benadering bij alle acties. Ook is er meer capaciteit voor een EU-reddingscentrum en meer financiering daarvoor nodig. De import van jachttrofeeën moet beperkt worden.

Ik geloof dat alle wilde dieren positief gewaardeerd en beschermd moeten worden.

Wij moeten betere manieren voor ons vinden om naast oorspronkelijke wilde dieren te leven. Ik erken de intrinsieke en ecologische waarde van alle wilde dieren en promoot de bescherming van de biodiversiteit en de co-existentie, waaronder ook met grote carnivoren.

Aangezien alle wilde dieren wezens met gevoel zijn, roep ik ook op tot meer onderzoek naar niet-dodelijke en humane methoden bij wildbeheer en dat er voorrang aan deze methoden wordt gegeven.

Tot slot strijd ik voor maatregelen om wreedheid en commerciële uitbuiting van wilde dieren te beëindigen, waaronder een verbod op de import van kangoeroeproducten.

IK PLEIT VOOR EEN VERBOD OP DE PELSDIERFOKKERIJDE VERKOOP VAN BONT VAN PELSDIEREN OP DE EUROPESE MARKT

Ik wil zien dat er zonder uitstel een EU-breed verbod voor pelsdierfokkerijen komt.

Op grond van redenen van dierenwelzijn, ethiek en publieke gezondheid zou het verbod een weergave zijn van de sterke opinie  van EU-burgers, die  duidelijk tot uiting komt in het succesvolle Europese burgerinitiatief Een bontvrij Europa.

Ik wil een einde aan de handel in pelsdierproducten.

Wij moeten de import en verkoop van bont van pelsdierenop de Europese markt verbieden.

IK PLEIT VOOR GOEDE WET- EN REGELGEVING VAN DE FOK EN HANDEL IN  GEZELSCHAPSDIEREN

Ik vind  dat onze gezelschapsdieren een betere bescherming verdienen.

Ik wil dat huisdieren (hond/kat??)  en hun opeenvolgende eigenaars in de hele EU en gedurende hen hele leven getraceerd kunnen worden. . Dit vereist dat de nationale systemen informatie delen. .

Ik wil betere fokkerijpraktijken.

De fok en handel van dieren met extreme fysieke kenmerken die  levenslange fysieke gezondheidsproblemen en mentale trauma’s, met zich meebrengt, moet verboden worden.

Malafide  fokkerij-, transport- en handelspraktijken voor katten en honden moeten worden uitgeband. 

Ik wil dat de verkoop van honden, katten en paardachtigen in de hele EU aan strenge controles onderworpen wordt. Ook aan het transport van deze dieren moeten strenge eisen worden gesteld, passend bij de diersoort. 

Alle paardachtigen moeten, ongeacht het doel waarvoor ze gehouden worden, een beter welzijn krijgen.

Ongeacht of ze voor gezelschap, ontspanning, werk of de voedselproductie gehouden worden, het welzijn van paardachtigen mag niet tussen wal en schip vallen vanwege de verschillende wetgevingen. In ieder stadium van hun leven moeten wij harder werken om de bescherming van paardachtigen te optimaliseren. Ik wil dat de productie, import en verkoop van vruchtbaarheidshormonen die op extreem pijnlijke wijze verkregen worden uit zwangere merries (eCG) verboden wordt.

Wij moeten ervoor zorgen dat alle dierenverzorgers bekwaam zijn.

Wij hebben betere wetten nodig om ervoor te zorgen dat dierenverzorgers adequaat opgeleid zijn voor paardachtigen, waaronder het veiligstellen van hun fysieke behoeften en hun mentale welzijn.

IK PLEIT VOOR EEN EU-COMMISSARIS VOOR DIERENWELZIJN

Wij moeten ons aan de beloftes houden die wij aan onze dieren doen.

Wij prijzen ons gelukkig dat wij nu een Commissie hebben die duidelijk het juiste wil doen. Zij heeft haar intentie aangekondigd om de wetgeving betreffende dierenwelzijn in de toekomst te verbeteren. Wij moeten alles wat we kunnen doen ter ondersteuning van haar ambitieuze en tijdige doelen. Doelen die overduidelijk gedeeld worden door miljoenen EU-burgers.

Wij kunnen de inactiviteit van het verleden niet herhalen.

Helaas waren vorige acties van de Commissie op dit gebied nagenoeg afwezig. Als we nu niet handelen, geloof ik dat dit wel het geval kan zijn wanneer de volgende Commissie eind 2024 aanvangt. Een nieuwe periode van niet handelen op het gebied van dierenwelzijn moet – en kan – voorkomen worden. De weg naar voren is duidelijk: een EU-commissaris die uitdrukkelijk de leiding neemt.

Het wordt tijd om te stoppen met elkaar de schuld toe te schuiven inzake dierenwelzijn.

Ik wil dat dierenwelzijn uitdrukkelijk opgenomen wordt in de functietitel van de betreffende EU-commissaris. Ik wil dat de Comités van het Europees Parlement werken aan EU-dierenwelzijn dat uitgevoerd wordt via de One Health benadering met een duurzame aanpak voor de gezondheid van burgers, dieren en milieu.

Ik geloof dat we hierbij allemaal samen een rol spelen.

De gezondheid van mensen, huisdieren en wilde dieren, planten en het bredere milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom moet de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn bij een veel groter aantal Comités liggen en niet alleen bij die voor landbouw.

Wij spelen hierbij allemaal een rol. Ik geloof dat onze toekomstige gezondheid en welvaart en de toekomstige welvaart van de EU afhankelijk is van het feit dat wij dieren de aandacht geven die ze verdienen.

Image
Image