ES APŅEMOS PANĀKT, LAI KOMISIJA VAIRĀK STRĀDĀTU DZĪVNIEKU LABĀ

Es pieprasu, lai Komisija nekavējoties izstrādā tiesību aktus, kas nav pielaidīgi vai kompromisa rezultāts. Vērienīgus, humānus un progresīvus tiesību aktus. Tiesību aktus, kas atbilst miljoniem ES pilsoņu nepārprotamajam aicinājumam.

Es cīnīšos par jauniem tiesību aktiem, kas paaugstina standartus.

Es centīšos uzlabot ar ES tiesību aktiem jau aizsargāto dzīvnieku aprūpes pamatstandartus.

Es vēlos aizliegt kaušanu bez iepriekšējas apdullināšanas.

Ir skaidri zinātniski pierādījumi tam, ka kaušana bez apdullināšanas rada dzīvniekiem smagas ciešanas. Dzīvnieku kaušana bez iepriekšējas apdullināšanas ir jāaizliedz, saskaņojot to ar reliģiskajām iestādēm.

Es vēlos, lai neviena suga netiktu aizmirsta.

Es uzskatu, ka mūsu tiesību akti, kas attiecas uz konkrētām sugām, nav pietiekami visaptveroši. Es vēlos īpašus tiesību aktus, kas attiecas uz zivju sugām, tītariem, piena govīm un trušiem.

Es vēlos, lai pēc pieciem gadiem Eiropā vairs netiktu izmantoti būri.

Ievērojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu “End the Cage Age” (“Neturi būrī!”), es atbalstu visu Eiropas lauksaimniecības dzīvnieku (mājputnu, cūku, teļu, paipalu, pīļu un zosu) iesprostošanas ātrāku aizliegumu. Es vēlos, lai šo aizliegumu ieviestu trīs līdz piecu gadu laikā.

Es vēlos labāku apstākļu nodrošināšanu vistām un cāļiem.

Pārāk ilgi broileru cāļi un dējējvistas ir bijušas spiestas paciest nepanesamus apstākļus. Tas ir nekavējoties jāpārtrauc. Es vēlos, lai tiek nodrošināta efektīva aizsardzība – tostarp samazināts dzīvnieku blīvums, aizliegta kaušana, izmantojot apdullināšanu ūdens peldē, izmantotas augstāku labturības standartu šķirnes un izbeigta nehumāna knābju apgriešana.

ES APŅEMOS NOVĒRST DZĪVNIEKU CIEŠANAS PĀRVADĀŠANAS LAIKĀ

Es vēlos redzēt daudz stingrāku regulējumu, lai izvairītos no nevajadzīgām dzīvnieku ciešanām. Atsaucoties uz zinātnieku ieteikumiem un miljoniem ES iedzīvotāju, Eiropas Parlamenta un Revīzijas palātas aicinājumu, es uzskatu, ka ir pienācis laiks jebkāda veida pārvadāšanu padarīt par galēju līdzekli.

Nedrīkst pieļaut tālus braucienus neatkarīgi no to galamērķa nolūka (kaušana vai audzēšana), un nedrīkst pieļaut atkāpes, jo tās var radīt nepilnības, kas pagarina šos braucienus.

Regulējumā jāparedz, ka cūkām un atgremotājiem (liellopiem, kazām un aitām) brauciena laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet mājputniem un trušiem – ne vairāk kā četras stundas.

Es centīšos panākt, lai tiktu izbeigta neaizsargātu dzīvnieku pārvadāšana.

Neaizsargātus dzīvniekus, piemēram, no zīdītājmātes neatšķirtus teļus, grūsnas mātītes un dzīvniekus, kas nav piemēroti pārvadāšanai, nedrīkst pārvadāt pat izņēmuma kārtā.

Es uzskatu, ka Eiropai ir jādod priekšroka gaļas, nevis dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai.

Es vēlos, lai tirdzniecība pārietu no dzīviem dzīvniekiem uz gaļu, liemeņiem un embrionāliem produktiem, nodrošinot labākas vietējās kautuves.

ES APŅEMOS AIZSARGĀT ŪDENSDZĪVNIEKU SUGU LABTURĪBU

Es pieprasu, lai Komisija vairāk censtos aizsargāt ūdensdzīvnieku sugas.

Es uzstāju uz to, lai tiktu ieviesti ilgtspējīgi un labturību veicinoši tiesību akti attiecībā uz zivīm un visām ūdensdzīvnieku sugām.

Es apņemos aizsargāt saimniecībās audzētu un savvaļā nozvejotu zivju labturību.

Es vēlos, lai tiktu ieviesti stingrāki audzēšanas, pārvadāšanas un kaušanas standarti, kā arī labāka mērķa sugu labturība savvaļas zvejā.

Es pieprasu aizliegt astoņkāju audzēšanu, pirms tā ir sākusies.

Šī barbariskā ideja ir jāaizliedz, pirms to vispār ir atļauts ieviest.

ES APŅEMOS PADARĪT PĀRTIKAS RAŽOŠANU LABĀKU MUMS, DZĪVNIEKIEM UN MŪSU PLANĒTAI

Es apņemos cīnīties par ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.

Es pieprasu, lai kopējā lauksaimniecības politika atbalstītu ilgtspējīgu pārtikas ražošanas nozari, kuras pamatā ir augsti dzīvnieku labturības standarti. Es cīnīšos par tādu ES politiku, kas veicina vieglu pāreju uz veselīgāku, dzīvniekiem draudzīgāku un ilgtspējīgāku pārtikas ražošanu.

Pārejai uz augu izcelsmes produktiem vajadzētu būt vieglākai.

Mums visiem ir mazāk jāpaļaujas uz uzturu, kura pamatā ir gaļa, un jāpāriet uz uzturu, kas ir veselīgāks gan mums pašiem, gan dzīvniekiem, gan planētai. Es cīnīšos par tādu ES pārtikas politiku, kas ļauj īstenot minēto.

Mums ir jāreformē kopējā lauksaimniecības politika.

Es uzskatu, ka kopējai lauksaimniecības politikai ir jāatbalsta lauksaimnieki, kas ievieš ilgtspējīgākas pārtikas ražošanas metodes. Tai ir jāpalīdz segt izmaksas, kas saistītas ar augstākiem dzīvnieku labturības standartiem.

Mums ir jāatbalsta šūnu pārtikas pētniecība.

Šūnu pārtikas ražošanas (dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu audzēšana tieši no šūnu kultūrām) attīstības veicināšanai ir būtiska nozīme ilgtspējīgu alternatīvu pārtikas avotu attīstībā. Lielāks finansējums droši un ātri paātrinās šīs jaunās nozares attīstību.

ES APŅEMOS IEVIEST STINGRĀKUS NOTEIKUMUS ATTIECĪBĀ UZ IMPORTĒTIEM DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTIEM

Mums ir jānosaka stingrāki noteikumi dzīvnieku izcelsmes produktu importam.

Tirgojot dzīvnieku izcelsmes produktus no valstīm ārpus ES, pilnībā jāievēro tie paši standarti, kas noteikti jaunajos un pārskatītajos ES dzīvnieku labturības tiesību aktos. Nedrīkst pieļaut nepilnības, kas ļautu ES tirgū importēt produktus, kuri iegūti no dzīvniekiem, kas pieredzējuši cietsirdīgu apiešanos.

Es vēlos, lai tirdzniecība ar Dienvidu kopējo tirgu neradītu papildu ciešanas dzīvniekiem.

Es iestāšos par to, lai ES un Dienvidu kopējā tirgus nolīgums (ar ko oficiāli nodibina tirdzniecības partnerību starp ES un Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju, Urugvaju un Brazīliju) netiktu noslēgts, kamēr dzīvnieku labturības nosacījumi nebūs attiecināmi uz visiem no šī reģiona importētajiem produktiem.

ES APŅEMOS PAĀTRINĀT PĀREJU UZ ZINĀTNI, KURĀ NEIZMANTO DZĪVNIEKUS

Es vēlos panākt progresu, lai novērstu, aizstātu un samazinātu dzīvnieku izmantošanu pētniecībā un testēšanā.

Komisijai ir jāievieš jauni ES mēroga stratēģiski pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu pāriet no obligātās testēšanas un pētījumiem ar dzīvniekiem. Tai jānosaka galveno pētniecības jomu prioritātes un skaidri un sasniedzami atskaites punkti.

Es vēlos redzēt šādas lietas:

  • reālistisks finansējums, kas ļauj izstrādāt jaunas, progresīvas pētniecības metodes, kurās neizmanto dzīvniekus;
  • plaša mēroga atbalsts, kas ļauj dibināt iestādes un veidot ekosistēmas, kurās var attīstīties zinātniskās metodes bez dzīvnieku izmantošanas;
  • atbalsts dalībvalstīm, lai vienotos par labāku izglītību un apmācību par metodoloģijām, kurās neizmanto dzīvniekus, un ieviestu tās;
  • aktīva zināšanu apmaiņa, lai informētu par jaunām un potenciālām tehnoloģijām, kurās neizmanto dzīvniekus.

Es vēlos, lai tiesiskajā regulējumā tiktu atzītas metodoloģijas, kurās neizmanto dzīvniekus.

Es vēlos, lai pašreizējās sistēmas tiktu pielāgotas un pārveidotas tā, lai produktu drošuma un efektivitātes pārbaudēs arvien vairāk varētu izmantot metodes, kurās neizmanto dzīvniekus.

Es atbalstīšu zinātnieku kopienu pārejā uz testēšanu bez dzīvniekiem.

Tāpat kā miljoniem iedzīvotāju, zinātnieku un pētnieku, arī es uzskatu, ka tas dos labumu cilvēku veselībai, videi un dzīvnieku labklājībai. Es uzskatu, ka mums jādara viss iespējamais, lai tas notiktu ātrāk.

ES APŅEMOS PANĀKT LABĀKUS APSTĀKĻUS SAVVAĻAS DZĪVNIEKIEM

Es vēlos redzēt “pozitīvu” to dzīvnieku sugu sarakstu, kuras atļauts turēt kā lolojumdzīvniekus.

ES ir jāpieņem to dzīvnieku sugu saraksts, kuras atļauts turēt kā lolojumdzīvniekus, nosakot, kuras sugas dzīvniekus atļauts tirgot, lai turētu nebrīvē mājas apstākļos.

Es vēlos padarīt stingrākus ES tiesību aktus attiecībā uz zooloģiskajiem dārziem.

ES tiesību akti zoodārzu jomā ir jāpastiprina, lai nodrošinātu to labāku īstenošanu visās dalībvalstīs, nodrošinot uzlabojumus dzīvnieku labturībā, saglabāšanā, izglītībā un, ja iespējams, glābšanas jomā, kā arī lai nodrošinātu glābšanas centru un rezervātu juridiskas definīcijas.

Es vēlos īstenot ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai.

Tas nozīmētu pastiprinātu uzraudzību, lielāku modrību un finansējumu, kā arī “vienas veselības” pieejas pieņemšanu visos pasākumos. Tas arī palielinātu ES glābšanas centru kapacitāti un to finansējumu. Tiktu ierobežots medību trofeju imports.

Es uzskatu, ka visi savvaļas dzīvnieki ir pozitīvi jāvērtē un jāaizsargā.

Mums ir jāatrod labāki veidi, kā sadzīvot ar vietējiem savvaļas dzīvniekiem. Es atzīstu visu savvaļas dzīvnieku patieso un ekoloģisko vērtību un veicināšu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un līdzāspastāvēšanu, tostarp ar lielajiem plēsējiem.

Visi savvaļas dzīvnieki ir justspējīgas būtnes, tāpēc es arī aicināšu veikt plašākus pētījumus par nenāvējošām un humānām metodēm savvaļas dzīvnieku pārvaldībā un izvirzīt šīs metodes par prioritāti.

Visbeidzot, es cīnīšos par pasākumiem, kas izbeigtu nežēlīgu izturēšanos pret savvaļas dzīvniekiem un to komerciālu izmantošanu, tostarp par aizliegumu importēt ķenguru produktus.

ES APŅEMOS PANĀKT, LAI TIEK AIZLIEGTA KAŽOKZVĒRU AUDZĒŠANA UN ZVĒRAUDZĒTAVĀS RAŽOTU KAŽOKĀDU IZSTRĀDĀJUMU LAIŠANA EIROPAS TIRGŪ

Es vēlos, lai visā Eiropas Savienībā nekavējoties tiktu aizliegta kažokzvēru audzēšana.

Es vēlos, lai šis aizliegums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Pamatojoties uz dzīvnieku labturības, ētikas, vides aizsardzības un sabiedrības veselības apsvērumiem, šāds aizliegums atspoguļotu ES iedzīvotāju spēcīgo pretestību, kas skaidri pausta veiksmīgajā Eiropas pilsoņu iniciatīvā “Fur Free Europe” (“Eiropa bez kažokādām”).

Es vēlos, lai tiktu izbeigta zvēraudzētavās ražotu kažokādu izstrādājumu tirdzniecība.

Es vēlos, lai uz visiem ES tirgū tirgotajiem produktiem attiektos vienādi ES dzīvnieku labturības standarti – mums ir jāaizliedz zvēraudzētavās ražotu kažokādu izstrādājumu imports un pārdošana Eiropas tirgū.

ES APŅEMOS GĀDĀT PAR LABĀKĀM RŪPĒM PAR MŪSU LOLOJUMDZĪVNIEKIEM

Es uzskatu, ka mūsu lolojumdzīvnieki ir pelnījuši labāku attieksmi.

Es vēlos, lai pilnīga dzīvnieku un to secīgo īpašnieku izsekojamība visā Eiropas Savienībā kļūtu par realitāti. Tāpēc valstu sistēmām ir jādalās ar informāciju, lai palīdzētu nodrošināt pārrobežu izsekojamību.

Es vēlos redzēt labāku audzēšanas praksi.

Tiesību aktiem jāveicina tādas audzēšanas metodes, kuru rezultātā lolojumdzīvnieki ir laimīgāki un veselīgāki. Ir jāaizliedz ekstrēma audzēšanas prakse, kas izraisa dzīvību ierobežojošas fiziskās veselības problēmas un garīgās traumas.

Būtu jāaizliedz slikta kaķu un suņu audzēšanas, pārvadāšanas un tirdzniecības prakse.

Es vēlos, lai suņu, kaķu un zirgu tirdzniecība visā Eiropas Savienībā tiktu pakļauta stingrākai kontrolei. Es vēlos, lai katrā pārvadāšanas posmā tiktu piemēroti stingrāki noteikumi, kas reglamentē katru sugu atsevišķi.

Visiem zirgu dzimtas dzīvniekiem neatkarīgi no to izmantošanas mērķa jānodrošina labāka labturība.

Neatkarīgi no tā, vai zirgs tiek turēts kā lolojumdzīvnieks, atpūtai, darbam vai pārtikas ražošanai, tiesību aktiem ir jānodrošina visu zirgu labturība.

Mums ir jāstrādā intensīvāk, lai maksimāli uzlabotu zirgu aizsardzību katrā viņu dzīves posmā. Es vēlos, lai tiktu aizliegta no grūsnām ķēvēm ārkārtīgi sāpīgi ekstrahētā auglības hormona (eCG) ražošana, imports un pārdošana.

Mums jānodrošina, lai visi kopēji būtu kompetenti.

Mums ir vajadzīgi labāki tiesību akti, lai nodrošinātu, ka zirgu kopēji ir pienācīgi apmācīti zirgu aprūpei, tostarp zirgu fizisko vajadzību un psiholoģiskās labklājības nodrošināšanai.

ES APŅEMOS PANĀKT, LAI TIEK IECELTS EIROPAS SAVIENĪBAS DZĪVNIEKU LABTURĪBAS KOMISĀRS

Mums ir jāpilda dzīvniekiem dotie solījumi.

Mums ir paveicies, ka pagaidām mums ir Komisija, kas nepārprotami vēlas rīkoties pareizi. Tā ir paziņojusi par nodomu nākotnē uzlabot tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā. Mums jādara viss iespējamais, lai atbalstītu Komisijas vērienīgos un laikmetam atbilstošos  mērķus. Mērķus, kuriem nepārprotami piekrīt miljoniem ES iedzīvotāju.

Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnes bezdarbību.

Diemžēl iepriekšējās Komisijas neko nav darījušas šajā sakarā. Ja mēs nerīkosimies tagad, es uzskatu, ka tas var atkārtoties, kad nākamā Komisija sāks darbu 2024. gada beigās. Jauns bezdarbības periods dzīvnieku labturības jomā ir jānovērš – un to var novērst. Turpmākā rīcība ir skaidra – ir jānodrošina ES komisārs, kas ir nepārprotami atbildīgs par šo jautājumu.

Ir pienācis laiks pārtraukt izvairīšanos no atbildības par dzīvnieku labturību.

Es vēlos, lai dzīvnieku labturība tiktu skaidri iekļauta attiecīgā ES komisāra amata nosaukumā. Es vēlos, lai Eiropas Parlamenta komiteju darbs ES dzīvnieku labturības jomā tiktu veikts saskaņā ar “vienas veselības” pieeju, ilgtspējīgi rūpējoties par iedzīvotāju, dzīvnieku un vides veselību.

Es uzskatu, ka mums visiem ir jādarbojas kopā.

Cilvēku, mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku, augu un apkārtējās vides veselība ir cieši saistīta. Tāpēc es uzskatu, ka atbildībai par dzīvnieku labturību būtu jāattiecas uz daudz plašāku komiteju loku, ne tikai uz lauksaimniecības jomu.

Šis jautājums skar mūs visus. Es uzskatu, ka mūsu veselība un labklājība nākotnē, kā arī ES labklājība nākotnē ir atkarīga no tā, vai mēs beidzot pievērsīsim dzīvniekiem pienācīgu uzmanību.

Image
Image