JAG FÖRBINDER MIG ATT DRIVA PÅ KOMMISSIONENS ARBETE I DJURFRÅGOR

Jag kräver att kommissionen utan dröjsmål levererar en lagstiftning som inte är urvattnad eller försvagad; en lagstiftning som är ambitiös, human och progressiv. En lagstiftning som är i linje med den tydliga uppmaningen från miljontals EU-medborgare.

Jag kommer att kämpa för nya lagar som höjer ribban.

Jag kommer att arbeta för att förbättra den grundläggande standarden för skötseln av djur som redan skyddas enligt EU:s lagar.

Jag vill se ett förbud mot slakt utan föregående bedövning.

Det finns tydliga vetenskapliga bevis för att slakt utan föregående bedövning orsakar djuren akut lidande. Slakt av djur utan föregående bedövning måste förbjudas, i samråd med religiösa företrädare.

Jag vill säkerställa att inget djurslag glöms bort.

Jag anser att vår artspecifika lagstiftning inte är tillräckligt långtgående. Jag vill ha specifik lagstiftning som är skräddarsydd även för olika fiskarter samt för kalkoner, mjölkkor och kaniner.

Jag vill att Europa blir burfritt inom de närmaste fem åren.

I linje med medborgarinitiativet "End the Cage Age" stöder jag ett snabbt förbud mot burhållning av samtliga djur i livsmedelsindustrin i Europa (höns, grisar, kalvar, vaktlar, ankor och gäss). Jag vill se detta förbud infört inom tre till fem år.

Jag vill se förbättringar för kycklingar och höns.

Alltför länge har kycklingar och värphöns tvingats leva under olidliga förhållanden. Detta måste få ett slut. Jag strävar efter att säkerställa ett starkt djurskydd – inkluderande sänkning av täthetsgraden, förbud mot slakt med elbadsbedövning, användning av hälsosammare raser, samt ett slut på den grymma näbbtrimningen.

JAG FÖRBINDER MIG ATT ARBETA FÖR ATT STOPPA LIDANDET SOM TRANSPORT AV LEVANDE DJUR MEDFÖR

Jag vill se till att djur är bättre skyddade under transporter.

Jag vill se en mycket starkare förordning för att undvika att djur lider i onödan. I linje med vetenskapliga råd och med uppmaningen från miljontals EU-medborgare, från Europaparlamentet och från Europeiska revisionsrätten, anser jag att det är dags att göra alla transporter till en sista utväg.

Långväga transporter bör inte tillåtas, oavsett slutdestination (slakt eller avel). Undantag från detta bör inte tillåtas då sådana lätt skapar kryphål som kan förlänga dessa transporter.

En ny förordning måste innehålla en absolut gräns för transporttider på högst åtta timmar för grisar och idisslare (nötdjur, getter och får) och högst fyra timmar för fjäderfä och kaniner.

Jag kommer att arbeta för att få ett slut på transporten av sårbara djur.

Sårbara djur såsom ej avvanda kalvar, dräktiga djur och individer som inte är i fysiskt skick för att transporteras ska inte transporteras, inte ens i undantagsfall.

Jag anser att Europa måste skifta till transport av kött, inte levande djur.

Jag vill se ett skifte från transport av levande djur till transport av kött, slaktkroppar och genetiskt material, och bättre lokala slakterier.

JAG FÖRBINDER MIG ATT SKYDDA DJURVÄLFÄRDEN FÖR VATTENLEVANDE ARTER

Jag kräver att kommissionen arbetar hårdare för att skydda vattenlevande arter.
Jag uppmanar den att införa hållbar och djurskyddspositiv lagstiftning för fiskar och för alla vattenlevande arter.

Jag lovar att agera för skyddet av uppfödda och vildfångade fiskar.
Jag vill se högre standarder för uppfödning, transport och slakt, och jag vill ha bättre djurskydd för vildfångad fisk.

Jag kräver att vi förbjuder bläckfiskuppfödning innan verksamheter etableras.
Detta barbariska koncept måste förbjudas innan det tillåts att etableras.

JAG FÖRBINDER MIG ATT ARBETA FÖR EN BÄTTRE LIVSMEDELSPRODUKTION, FÖR OSS, FÖR DJUREN OCH FÖR VÅR PLANET

Jag lovar att kämpa för hållbar livsmedelsproduktion.

Jag kräver att den gemensamma jordbrukspolitiken stöder en hållbar livsmedelsproduktion med högt djurskydd i fokus. Jag kommer att kämpa för en EU-politik som främjar smidig övergång till en livsmedelsproduktion som är mer hälsosam, human och hållbar.

Det måste bli lättare för oss att övergå till växtbaserade val.

Vi måste alla minska vårt beroende av en köttbaserad kost och välja alternativ som är hälsosammare för oss, för djuren och för planeten. Jag kommer att kämpa för att genomföra en livsmedelspolitik som gör detta möjligt.

Vi måste reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Jag anser att den gemensamma jordbrukspolitiken måste stödja lantbrukarna när de övergår till mer hållbara metoder för livsmedelsproduktion. Den måste hjälpa till med kostnaderna för att upprätthålla högre djurskyddsstandarder.

Vi måste stödja forskning inom cellbaserad livsmedelsproduktion.

Att uppmuntra utvecklingen av cellbaserad livsmedelsproduktion (odling av animaliska livsmedelsprodukter direkt från cellkulturer) spelar en nyckelroll under framtagandet av hållbara livsmedelsalternativ. Mer finansiering kommer att påskynda denna framväxande sektors utveckling på ett snabbt och säkert sätt.

JAG FÖRBINDER MIG ATT ARBETA FÖR STRIKTARE REGLER FÖR IMPORTERADE ANIMALISKA PRODUKTER

Vi måste skärpa reglerna för import av animaliska produkter.

All handel med animaliska produkter från länder utanför EU måste fullt ut följa de standarder som fastställts i den nya och reviderade djurskyddslagstiftningen i EU. Det får inte finnas några kryphål som tillåter produkter från djur som behandlats grymt att importeras till EU-marknaden.

Jag vill se till att handeln med Mercosur inte skapar något ytterligare lidande för djur.

Jag lovar att arbeta för att avtalet mellan EU och Mercosur (ett handelsavtal mellan EU och Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) inte skaslutföras innan djurskyddsvillkor gäller för alla importerade produkter från regionen.

JAG FÖRBINDER MIG ATT ARBETA FÖR ATT PÅSKYNDA ÖVERGÅNGEN TILL VETENSKAP UTAN DJURFÖRSÖK

Jag vill se framsteg för att undvika, ersätta och minska användningen av djur i forskning och tester.

Kommissionen måste införa nya strategiska åtgärder i hela EU för att underlätta övergången från nuvarande djurbaserade lagstadgade tester och forskning så snabbt som möjligt. Kommissionen bör prioritera viktiga forskningsområden och fastställa tydliga och uppnåbara delmål.

Jag vill se följande:

● Realistisk finansiering för att utveckla nya, avancerade forskningsmetoder där djur inte används.

● Omfattande stöd för att bygga anläggningar och system där djurfria metoder kan blomstra.

● Stöd till medlemsländer för att först enas om – och sedan för att införa – bättre utbildning och träning inom djurfria metoder.

● Aktiv kunskapsdelning för att öka medvetenheten om nya och framväxande djurfria teknologier.

Jag vill att lagstiftningen ska erkänna djurfria metoder.
Jag vill att de nuvarande juridiska ramverken anpassas så att djurfria metoder i ökande grad kan användas i produkttester.

Jag kommer att stödja det vetenskapliga samfundet i att övergå till försök som inte använder djur.

Precis som forskare och miljontals medborgare tror jag att detta kommer gynna folkhälsan, miljön och djurs välbefinnande. Jag anser att vi måste göra allt vi kan för att uppnå dessa mål så snabbt som möjligt.

JAG FÖRBINDER MIG ATT ARBETA FÖR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VILDA DJUR

Jag vill se en positiv lista över djurarter som får hållas som sällskapsdjur.

EU måste skapa en förteckning över vilka djurarter som är tillåtna som sällskapsdjur och i den fastställa vilka djurarter som får säljas med syfte att bli sällskapsdjur i människors hem.

Jag vill stärka EU:s lagstiftning för djurparker.

EU:s djurparkslagstiftning bör stärkas för att säkerställa att den implementeras bättre i medlemsstaterna, säkerställa förbättringar av välfärd, bevarande, utbildning och där så är möjligt räddning av djur, samt för att tillhandahålla juridiska definitioner av räddningscentra och fristader.

Jag vill genomföra EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter.

Detta innebär ökad övervakning, ökad vaksamhet och bättre finansiering, samt antagande av det samlade "One Health"-perspektivet i alla åtgärder. Det skulle också innebära ökad kapacitet för EU:s räddningscenter och bättre finansiering för dem. Import av jakttroféer skulle begränsas.

Jag anser att alla vilda djur bör värderas positivt och skyddas.

Vi måste hitta bättre sätt att leva med inhemska vilda djur. Jag erkänner det inneboende och ekologiska värdet av alla vilda djur och kommer att främja skyddet av biologisk mångfald och samexistens, inklusive med stora rovdjur.

Eftersom alla vilda djur är kännande varelser kommer jag att efterfråga mer forskning om mer humana  icke-dödliga metoder inom viltförvaltning samt att dessa metoder prioriteras.

Slutligen kommer jag att kämpa för åtgärder för att stoppa grymhet mot och kommersiell exploatering av vilda djur, inklusive ett förbud mot import av känguruprodukter.

JAG FÖRBINDER MIG TILL ETT FÖRBUD MOT PÄLSDJURSFARMNING OCH MOT ATT PLACERA PÄLSPRODUKTER FRÅN UPPFÖDNING PÅ DEN EUROPEISKA MARKNADEN

Jag vill se ett omedelbart EU-omfattande förbud mot pälsdjursuppfödning.

Jag vill att detta förbud antas så snart som möjligt. Baserat på djurskydds-, etiska, miljö- och folkhälsoskäl skulle förbudet återspegla det starka motståndet från EU-medborgare, tydligt uttryckt i det framgångsrika medborgarinitiativet Fur Free Europe.

Jag vill få ett slut på handeln med pälsprodukter från uppfödning.

Jag vill att samma EU-standarder för djurskydd ska tillämpas på alla produkter som säljs på EU-marknaden: vi måste förbjuda import och även försäljning av pälsprodukter från uppfödning till den europeiska marknaden.

JAG FÖRBINDER MIG ATT ARBETA FÖR FÖRBÄTTRINGAR FÖR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR

Jag anser att våra sällskapsdjur förtjänar bättre behandling.

Jag vill att den fullständiga spårbarheten för djur och på varandra följande ägare ska genomföras i hela Europeiska unionen. Detta kräver att nationella system delar information för att stödja gränsöverskridande spårbarhet.

Jag vill se bättre avelsmetoder.

Lagstiftningen måste stödja avelsmetoder som främjar lyckligare och friskare sällskapsdjur. 
Extrema avelsmetoder som leder till livsbegränsande fysiska hälsoproblem och mentala trauman måste förbjudas.

Dåliga avels-, transport- och handelsmetoder för katter och hundar bör förbjudas.

Jag vill att försäljningen av hundar, katter och hästar ska bli föremål för strängare kontroller i hela EU. Jag vill se strängare och artspecifika regler för varje transportskede.

Alla hästdjur, oavsett vad de används för, måste ha bättre djurskydd.

Oavsett om de hålls som sällskap, för rekreation, arbete eller livsmedelsproduktion får inget hästdjurs välbefinnande någonsin falla mellan stolarna i olika lagstiftningar. 

Vi måste arbeta hårdare för att maximera skyddet i varje skede av ett hästdjurs liv. Jag vill se totalförbud för produktion, import och försäljning av fertilitetshormonet eCG, vilket med en extremt smärtsam metod extraheras från dräktiga ston.

Vi måste säkerställa kompetensen hos alla som hanterar djur.

Vi behöver bättre lagar för att säkerställa korrekt utbildning för alla som hanterar hästdjur, inklusive inom hur man bäst tillgodoser djurens fysiska behov och mentala välbefinnande.

JAG FÖRBINDER MIG ATT VERKA FÖR EN DJURSKYDDSKOMMISSIONÄR I EU 

Vi måste hålla de löften vi ger våra djur.

Vi har turen att för närvarande ha en kommission som helt klart vill göra det rätta. 
Kommissionen har meddelat sin avsikt att förbättra djurskyddslagstiftningen i framtidenVi måste göra allt vi kan för att stödja dess ambitiösa och tidsenliga mål. Mål som delas av miljontals EU-medborgare.

Vi kan inte upprepa passiviteten från det förflutna.

Tyvärr har tidigare kommissioners åtgärder i denna fråga varit nästan obefintliga. Om vi inte agerar nu tror jag att detta mycket väl åter kan bli fallet när nästa kommission tar över i slutet av 2024. En ny period av passivitet inom djurskyddsfrågor bör – och kan – förhindras. Vägen framåt är tydlig: en dedikerad djurskyddskommissionär behövs.

Det är dags att sluta skylla ifrån sig när det gäller djurskydd.

Jag vill se djurskydd uttryckligen integrerat i den utsedda EU-kommissionärens tjänstetitel. Jag vill se att Europaparlamentets utskott arbetar med EU:s djurskydd enligt One Health-perspektivet, och på ett hållbart sätt ta itu med hälsan hos medborgarna, djuren och miljön.

Jag tror att vi alla sitter i samma båt.

Hälsan hos människor, husdjur, vilda djur, växter och miljön är nära kopplade. Därför tror jag att ansvaret för djurvälfärd bör gälla ett långt större antal utskott och inte bara i jordbruksfrågor.

Vi sitter i samma båt. Jag tror att vår framtida hälsa och välstånd, liksom EU:s framtida välstånd, är beroende av att vi äntligen ger djuren den prioritet de förtjänar.

Image
Image