SLIBUJI , ŽE BUDU NUTIT KOMISI, ABY USILOVNĚJI PRACOVALA VE PROSPĚCH ZVÍŘAT

Žádám Komisi, aby neprodleně předložila takové právní předpisy, které nebudou oslabené ani kompromisní. Požaduji takovou legislativu, která bude ambiciózní, humánní a pokroková. Legislativu, která je v souladu s jasným požadavkem milionů lidí v EU.

Budu bojovat za nové právní předpisy, které zvednou laťku.

Budu usilovat o lepší standardy welfare zvířat, která jsou již nyní chráněna právními předpisy EU. 

Chci zakázat porážku bez předchozího omráčení.

Existují jasné vědecké důkazy, že porážka bez omráčení způsobuje zvířatům velké utrpení. Porážka zvířat bez předchozího omráčení musí být ve shodě s náboženskými institucemi zakázána.

Nedopustím, aby byl jakýkoli živočišný druh opomenut.

Domnívám se, že právní předpisy týkající se konkrétních druhů nejsou dostatečné. Chci, aby byly vytvořeny specifické právní předpisy také pro ryby, krůty, dojnice a králíky.

Chci Evropu bez klecí do pěti let.

V návaznosti na evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“ podporuji urychlený zákaz zavírání hospodářských zvířat v EU do klecí(slepic, prasat, telat, křepelek, kachen a hus). Chci, aby k tomu došlo do tří až pěti let.

Chci lepší podmínky pro kuřata a slepice.

Až příliš dlouho musela brojlerová kuřata a nosnice trpět v nesnesitelných podmínkách. To musí skončit. Usiluji o zajištění silné ochrany – včetně snížení hustoty chovu, zákazu porážek s omráčením ve vodní lázni, využívání vhodnějších plemen a ukončení nehumánního zkracování zobáků.

SLIBUJI, ŽE ZASTAVÍM UTRPENÍ ŽIVÝCH ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ

Chci mnohem silnější nařízení, které by dokázalo zabránit zbytečnému utrpení zvířat. V souladu s vědeckými doporučeními a výzvami milionů lidí z EU, Evropského parlamentu a Soudního dvoru věřím, že nastal čas, aby přeprava živých zvířat představovala až poslední možnost.

Dálková přeprava nesmí být povolená, bez ohledu na konečný cíl (porážka nebo chov), a nesmí existovat prostor pro výjimky. Mezery v zákoně, které by v důsledku nich vznikly, by vedly k opětovnému prodloužení cest. 

Musí být zahrnuto omezení doby přepravy na maximálně osm hodin pro prasata a přežvýkavce (skot, kozy a ovce) a maximálně čtyři hodiny pro drůbež a králíky.

Budu usilovat o ukončení přepravy zranitelných zvířat.

Zranitelná zvířata, jako jsou neodstavená telata, březí samice a zvířata nezpůsobilá k přepravě, by neměla být přepravována, a to ani na základě výjimky.

Věřím, že Evropa musí upřednostnit přepravu masa před přepravou živých zvířat.

Chci, aby se obchod se živými zvířaty změnil na obchod s masem, jatečně upravenými těly a embryonálními produkty a aby se využívaly lokální jatky.

SLIBUJI, ŽE BUDU CHRÁNIT WELFARE VODNÍCH ŽIVOČICHŮ

Žádám, aby Komise lépe chránila vodní živočichy.

Trvám na tom, aby zavedla právní předpisy zaměřené na udržitelnost a dobrý welfare ryb a ostatních vodních živočichů.

Slibuji, že budu chránit welfare jak faremně chovaných, tak ulovených volně žijících ryb.

Chci, aby byly zavedeny přísnější předpisy pro chov, přepravu a porážku a aby se zlepšil welfare cílových druhů při rybolovu.

Žádám, abychom zakázali chov chobotnic dříve, než začne.

Tento barbarský plán musíme utnout v zárodku dříve, než bude vůbec povolena jeho realizace.

SLIBUJI, ŽE BUDU USILOVAT O ZLEPŠENÍ PRODUKCE POTRAVIN PRO NÁS, PRO ZVÍŘATA A PRO PLANETU

Zavazuji se, že budu usilovat o udržitelnou produkci potravin.

Požaduji, aby společná zemědělská politika podporovala udržitelnou produkci potravin založenou také na vysokém welfare zvířat. Budu bojovat za politiku EU, která by usnadnila přechod k produkci potravin, jež je zdravější, šetrnější k přírodě a udržitelnější.

Rozhodnout se pro rostlinné potraviny musí být snazší.

Musíme se méně spoléhat na stravu založenou na mase a přejít na stravu, která je zdravější pro nás, pro zvířata i pro planetu. Budu usilovat o takovou potravinovou politiku EU, která to umožní.

Společná zemědělská politika potřebuje reformy.

Domnívám se, že společná zemědělská politika musí podporovat zemědělce v zavádění udržitelnějších metod produkce potravin. Musí jim pomoci nést náklady spojené se zajištěním vyššího welfare zvířat.

Musíme podporovat výzkum potravin na buněčné bázi.

Podpora rozvoje výroby potravin na buněčné bázi (pěstování živočišných potravin přímo z buněčných kultur) hraje klíčovou roli ve vývoji udržitelných alternativních zdrojů potravin. Více finančních prostředků bezpečně urychlí rozvoj tohoto vznikajícího odvětví.

SLIBUJI ZAVEDENÍ PŘÍSNĚJŠÍCH PRAVIDEL PRO DOVÁŽENÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY

Je třeba zpřísnit pravidla pro dovoz živočišných výrobků.

Veškerý import živočišných výrobků ze zemí mimo EU musí plně odpovídat stejným normám, jaké jsou stanoveny v nových a revidovaných právních předpisech EU o welfare zvířat. Nesmí existovat žádné mezery, které by umožňovaly dovážet na trh EU výrobky ze zvířat, s nimiž bylo krutě zacházeno.

Nechci, aby obchod s Mercosurem způsoboval zvířatům další utrpení.

Zavazuji se, že dohoda mezi EU a Mercosurem (která formalizuje obchodní partnerství mezi EU a Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí) nebude uzavřena, dokud všechny dovážené produkty z tohoto regionu nebudou splňovat podmínky pro welfare zvířat.

SLIBUJI, ŽE URYCHLÍM PŘECHOD NA VĚDU BEZ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH

Přeji si pokrok v prevenci, nahrazování a omezování používání zvířat ve výzkumu a testování.

Komise musí zavést nová celoevropská strategická opatření, která pomohou co nejrychleji upustit od povinného testování a výzkumu na zvířatech. Musí určit priority v klíčových oblastech výzkumu a stanovit jasné a dosažitelné milníky.

Přeji si:

  • Realistické financování vývoje nových, pokročilých výzkumných metod bez použití zvířat.
  • Rozsáhlou podporu pro vytvoření zařízení a ekosystémů, v nichž se může dařit metodám bez použití zvířat.
  • Podporu členských států, aby se dohodly na lepším vzdělávání a odborné přípravě v oblasti metod bez použití zvířat a aby je zavedly.
  • Aktivní výměnu znalostí s cílem zvýšit povědomí o nových a vznikajících technologiích bez použití zvířat.

Chci, aby legislativní rámce uznávaly metodiky bez použití zvířat.

Chci úpravu a změnu stávajících právních rámců tak, aby se k testování bezpečnosti a účinnosti produktů mohly stále častěji používat metody bez použití zvířat.

Budu podporovat vědeckou komunitu při přechodu na testování bez zvířat.

Stejně jako miliony občanů, vědců a výzkumníků věřím, že to prospěje lidskému zdraví, životnímu prostředí a welfare zvířat. Věřím, že musíme udělat vše pro to, aby se tak stalo co nejdříve.

SLIBUJI ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

Chci „pozitivní“ seznam druhů zvířat, která lze chovat jako domácí mazlíčky.

EU musí přijmout seznam živočišných druhů povolených jako domácí mazlíčci, který určí, se kterými druhy lze obchodovat a jsou vhodné pro život v zajetí v domácnosti.

Chci zpřísnit právní předpisy EU pro zoologické zahrady.

Právní předpisy EU o zoologických zahradách by měly být posíleny, aby se zajistilo, že budou lépe prováděny ve všech členských státech, a zajistí se zlepšení v oblasti dobrých životních podmínek, ochrany, vzdělávání a tam, kde je to možné, záchrany zvířat, a také poskytnutí právních definic záchranných center a útočišť

Chci realizovat akční plán EU proti obchodování s volně žijícími zvířaty.

To znamená zajistit důkladnější monitoring, větší obezřetnost a vyšší financování, a také přijetí přístupu „Jedno zdraví“ ve všech opatřeních. Rovněž se musí zvýšit kapacita záchranných center v EU a jejich financování. Musí se snížit dovoz loveckých trofejí.

Domnívám se, že všechna volně žijící zvířata musí být pozitivně vnímána a chráněna.

Musíme najít lepší způsoby soužití s původními druhy divokých zvířat. Cením si inherentní a environmentální hodnoty všech volně žijících zvířat a budu podporovat ochranu biologické rozmanitosti a soužití i s velkými šelmami.

Jelikož jsou všechna volně žijící zvířata cítícími bytostmi, budu také požadovat, aby se více zkoumaly nesmrtící a humánní metody v managementu volně žijících zvířat a aby se tyto metody staly prioritou.

V neposlední řadě budu bojovat za opatření, která ukončí kruté zacházení s volně žijícími zvířaty a jejich komerční využívání, včetně zákazu dovozu produktů z klokanů.

SLIBUJI ZAKÁZAT CHOV KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT A PRODEJ KOŽEŠINOVÝCH PRODUKTŮ NA EVROPSKÉM TRHU

Chci okamžitý zákaz chovu zvířat pro kožešiny v celé EU.

Chci, aby byl tento zákaz přijat co nejdříve. Zákaz bude podepřený argumenty ohledně welfare zvířat, etiky, životního prostředí a veřejného zdraví, a bude reflektovat silný odpor lidí z EU, který jasně vyjádřila úspěšná evropská občanská iniciativa Evropa bez kožešin.

Chci konec obchodu s produkty z kožešinových farem.

Chci, aby se na všechny produkty prodávané na trhu EU vztahovaly stejné normy EU týkající se welfare zvířat: musíme zakázat dovoz a prodej produktů z kožešinových farem na evropském trhu.

SLIBUJI ZLEPŠENÍ PÉČE O ZVÍŘATA V ZÁJMOVÝCH CHOVECH

Věřím, že zvířata v zájmových chovech si zaslouží lepší zacházení.

Chci úplnou dohledatelnost zvířat a jejich po sobě následujících majitelů v celé EU. Vnitrostátní systémy si mezi sebou tudíž musí předávat informace, které pomohou s přeshraniční sledovatelností.

Chci lepší chovatelské postupy.

Legislativa musí podporovat chovatelské metody, které umožní zvířatům zdravý a spokojený život. Je nutné zakázat extrémní šlechtitelské praktiky, které způsobují život zkracující fyzické zdravotní problémy a psychická traumata.

Je třeba zakázat nevhodné postupy týkající se chovu, přepravy a obchodu se psy a kočkami.

Chci, aby prodej psů, koček a koní podléhal přísnějším kontrolám v rámci celé EU. Chci, aby se každá fáze přepravy řídila přísnějšími pravidly pro jednotlivé druhy.

Všichni koně, ať už jsou chováni k jakémukoli účelu, musí mít lepší welfare.

Bez ohledu na to, zda jsou chováni pro společenské účely, volnočasové aktivity, práci nebo produkci potravin, welfare koní nikdy nesmí propadnout sítem různých právních předpisů. V každé fázi koňského života musíme usilovat o jejich maximální ochranu. Chci, aby byla zakázána výroba, dovoz a prodej hormonu plodnosti (eCG), který se získává extrémně bolestivým způsobem od březích klisen.

Musíme zajistit kompetenci všech osob, které manipulují s koňmi.

Potřebujeme lepší zákony, které zajistí, že osoby manipulující s koňmi budou řádně vyškoleny v péči o koně, včetně zajištění jejich fyzických potřeb a duševní pohody.

SLIBUJI USTANOVENÍ EUROKOMISAŘE PRO WELFARE ZVÍŘAT

Sliby, které jsme dali našim zvířatům, musíme dodržet.

Naštěstí právě teď máme Komisi, která zjevně chce dělat, co je správné. Oznámila svůj záměr zlepšit v budoucnu právní předpisy týkající se welfare zvířat. Musíme udělat, co je v našich silách, abychom podpořili její ambiciózní a včasné cíle. Cíle, které prokazatelně sdílí miliony lidí z EU.

Předchozí nečinnost nesmíme opakovat.

Předchozí Komise se bohužel těmto tématům aktivně nevěnovaly. Pokud nezačneme jednat hned, tato nečinnost hrozí i v případě příští komise nastupující na konci roku 2024. Měli bychom, a můžeme, zabránit dalšímu období nečinnosti v oblasti welfare zvířat. Cesta kupředu je jasná: eurokomisař s jednoznačně danou odpovědností.

Je načase přestat si vzájemně přehazovat odpovědnost za welfare zvířat.

Chci, aby byl welfare zvířat výslovně uvedený v popisu práce příslušného eurokomisaře. Chci, aby aktivity výborů Evropského parlamentu týkající se welfare zvířat v EU probíhaly v souladu s přístupem „Jedno zdraví“, který se zabývá tématem udržitelnosti a zdraví občanů, zvířat a životního prostředí.

Věřím, že jsme v tom všichni společně.

Zdraví lidí, domácích a volně žijících zvířat, rostlin a širších ekosystémů je úzce propojeno. Proto se domnívám, že odpovědnost za welfare zvířat musí nést mnohem více výborů než jen ty zabývající se zemědělskými tématy.

Jsme v tom společně. Věřím, že naše budoucí zdraví a blahobyt a budoucí prosperita EU závisí na tom, zda konečně budeme věnovat zvířatům takovou pozornost, jakou si zaslouží.

Image
Image