ZAOBLJUBLJAM SE, DA BO KOMISIJA DELALA BOLJ TRDO ZA ŽIVALI

Zahtevam, da Komisija brez odlašanja predloži zakonodajo, ki ni razvodenela ali ogrožena. Zakonodaja, ki je ambiciozna, humana in napredna. Zakonodaja, ki je v skladu z jasnim pozivom milijonov državljanov EU.

Boril se bom za nove zakone, ki bodo dvignili merila.

Prizadeval si bom za izboljšanje osnovnih standardov oskrbe živali, ki so že zaščitene po zakonodaji EU.

Želim prepovedati zakol brez predhodnega omamljanja.

Obstajajo jasni znanstveni dokazi, da zakol brez omamljanja povzroča hudo trpljenje živali. Zakol živali brez predhodnega omamljanja bi bilo treba prepovedati v soglasju z verskimi oblastmi.

Želim, da nobena vrsta ne bi bila pozabljena.

Menim, da naša zakonodaja za posamezne vrste ne seže dovolj daleč. Želim posebno zakonodajo, prilagojeno tudi vrstam rib, puranom, kravam molznicam in zajcem.

Želim Evropo brez kletk v petih letih.

Po ECI »End the Cage Age« podpiram pospešeno prepoved zaprtja vseh rejnih živali v Evropi (perutnine, prašičev, telet, prepelic, rac in gosi). Želim, da se to zgodi v treh do petih letih.

Želim boljši dogovor za piščance in kokoši.

Predolgo so morali pitovni piščanci in kokoši nesnice prenašati nevzdržne razmere. To se mora zdaj ustaviti. Prizadevam si zagotoviti močno zaščito – vključno z zmanjšanjem gostote naseljenosti, prepovedjo zakola z omamljanjem v vodni kopeli, sprejetjem pasem z višjo dobrobitjo in koncem nehumanega obrezovanja kljunov.

ZAOBLJUBLJAM SE ZAUSTAVITVI TRPLJENJA ŽIVALI MED PREVOZOM

Želim videti veliko močnejšo uredbo, da bi preprečili nepotrebno trpljenje živali. V skladu z znanstvenimi nasveti in pozivom milijonov državljanov EU, Evropskega parlamenta in Računskega sodišča menim, da je prišel čas, da vsak prevoz postane zadnja možnost.

Potovanja na dolge razdalje ne bi smela biti dovoljena, ne glede na končni cilj (zakol ali vzreja) in odstopanja ne bi smela obstajati, saj lahko ustvarijo vrzeli, ki podaljšajo ta potovanja.

To mora vključevati omejitev časa potovanja na največ osem ur za prašiče in prežvekovalce (govedo, koze in ovce) ter največ štiri ure za perutnino in zajce.

Prizadeval si bom za konec prevoza ranljivih živali.

Ranljivih živali, kot so neodstavljena teleta, breje samice in živali, ki niso primerne za prevoz, se ne bi smelo prevažati, niti v okviru odstopanja.

Menim, da mora Evropa dati prednost prevozu mesa in ne živih živali.

Želim, da se trgovina odmakne od živih živali k mesu, trupom in embrionalnim proizvodom z boljšimi lokalnimi klavnicami.

ZAOBLJUBLJAM SE VAROVANJU DOBREGA POČUTJA VODNIH ŽIVAL

Zahtevam, da si Komisija bolj prizadeva za zaščito vodnih vrst.

Vztrajam, da uvede trajnostno zakonodajo, ki pozitivno vpliva na dobrobit rib in vseh vodnih vrst.

Zavezujem se, da bom varoval dobro počutje gojenih in divje ulovljenih rib.

Želim si višjih standardov za gojenje, prevoz in zakol ter želim boljše počutje ciljnih vrst pri divjem ribolovu.

Zahtevam, da prepovemo gojenje hobotnic, preden se začne.

Ta barbarski koncept mora biti prepovedan, preden se sploh dovoli uveljaviti.

ZAOBLJUBLJAM SE BOLJŠI PRIDELAVI HRANE ZA NAS, ŽIVALI IN NAŠ PLANET

Zaobljubljam se, da se bom boril za trajnostno proizvodnjo hrane.

Zahtevam, da skupna kmetijska politika podpira sektor trajnostne proizvodnje hrane, v središču katerega je dobrobit živali. Boril se bom za politiko EU, ki spodbuja lahek prehod na proizvodnjo hrane, ki je bolj zdrava, prijaznejša in bolj trajnostna.

Moralo bi nam biti lažje preklopiti na rastlinske izbire.

Vsi se moramo manj zanašati na mesno prehrano in preiti na izbiro, ki je bolj zdrava za nas, živali in planet. Boril se bom za vzpostavitev prehranske politike EU, ki bo to omogočala.

Reformirati moramo skupno kmetijsko politiko.

Menim, da mora skupna kmetijska politika podpirati kmete, ko sprejemajo bolj trajnostne metode pridelave hrane. Pomagati mora pri stroških, povezanih z višjimi standardi dobrega počutja živali.

Podpreti moramo raziskave hrane na osnovi celic.

Spodbujanje razvoja celične proizvodnje hrane (pridelava živalskih živil neposredno iz celičnih kultur) ima ključno vlogo pri razvoju trajnostnih alternativnih virov hrane. Več financiranja bo varno in hitro pospešilo ta nastajajoči sektor.

ZAOBLJUBLJAM SE ZA STROŽJA PRAVILA ZA UVOZNE IZDELKE NA ŽIVALSKI OSNOVI

Zaostriti moramo pravila o uvozu proizvodov živalskega izvora.

Vsa trgovina z izdelki živalskega izvora iz držav zunaj EU mora v celoti upoštevati enake standarde, kot jih določa nova in revidirana zakonodaja EU o dobrobit živali. Ne sme biti nobenih vrzeli, ki bi omogočale uvoz proizvodov, pridobljenih iz krutega ravnanja z živalmi, na trg EU.

Želim, da trgovina z državami Mercosur živalim ne povzroča dodatnega trpljenja.

Zavezujem se, da sporazum med EU in državami Mercosur (formalizacija trgovinskega partnerstva med EU ter Argentino, Brazilijo, Paragvajem in Urugvajem) ne bi smel biti sklenjen, dokler pogoji dobrega počutja živali ne veljajo za vse uvožene izdelke iz regije.

ZAOBLJUBLJAM SE POSPEŠITVI PREHODA NA NEŽIVALSKO ZNANOST

Želim videti napredek pri izogibanju, zamenjavi in zmanjšanju uporabe živali v raziskavah in testiranjih.

Komisija mora uvesti nove vseevropske strateške ukrepe za pomoč pri čim hitrejšem prehodu z regulativnega testiranja in raziskav na živalih. Določati mora prednostna ključna raziskovalna področja ter določiti jasne in dosegljive mejnike.

Hočem videti:

  • Realno financiranje za razvoj novih, naprednih raziskovalnih metod brez živali.
  • Obsežno podporo za ustvarjanje objektov in ekosistemov, kjer lahko uspevajo metode brez živali.
  • Podporo državam članicam, da se dogovorijo o – in uvedejo – boljše izobraževanje in usposabljanje na področju metodologij brez živali.
  • Aktivno izmenjavo znanja za povečanje ozaveščenosti o novih in nastajajočih tehnologijah brez živali.

Želim, da zakonodajni okviri priznavajo metodologije brez živali.

Želim, da se sedanji okviri prilagodijo in spremenijo tako, da se lahko vedno pogosteje uporabljajo metode, ki ne vključujejo živali, za preizkušanje, ali so izdelki varni in učinkoviti.

Podprl bom znanstveno skupnost pri prehodu na testiranje brez živali.

Tako kot milijoni državljanov, znanstvenikov in raziskovalcev verjamem, da bo to koristilo zdravju ljudi, okolju in dobremu počutju živali. Menim, da moramo narediti vse, da se to zgodi prej.

ZAOBLJUBLJAM SE BOLJŠEMU DOGOVORU ZA DIVJE ŽIVALI

Želim videti »pozitiven« seznam živalskih vrst, ki jih je dovoljeno imeti kot hišne ljubljenčke.

EU mora sprejeti seznam živalskih vrst, ki so dovoljene kot hišni ljubljenčki, in določiti, s katerimi vrstami se lahko trguje za vse življenje v ujetništvu doma.

Želim okrepiti zakonodajo EU za živalske vrtove.

Zakonodajo EU o živalskih vrtovih bi bilo treba okrepiti, da bi zagotovili njeno boljše izvajanje v državah članicah, izboljšanje dobrega počutja, ohranjanja, izobraževanja in, kjer je to mogoče, reševanja živali, ter zagotoviti pravne opredelitve reševalnih centrov in zatočišč.

Želim izvajati akcijski načrt EU proti trgovini s prosto živečimi vrstami.

To bi pomenilo povečano spremljanje, večjo pazljivost in financiranje ter sprejetje pristopa »eno zdravje« v vseh ukrepih. Prav tako bi bilo več zmogljivosti reševalnih centrov EU in več sredstev zanje. Omejili bi uvoz lovskih trofej.

Menim, da je treba vse divje živali pozitivno vrednotiti in zaščititi.

Najti moramo boljše načine za življenje z avtohtonimi divjimi živalmi. Zavedam se notranje in ekološke vrednosti vseh divjih živali in bom spodbujal zaščito biotske raznovrstnosti in sobivanje, tudi z velikimi zvermi.

Ker so vse divje živali čuteča bitja, bom tudi pozval k več raziskavam nesmrtonosnih in humanih metod upravljanja s prosto živečimi živalmi ter da se tem metodam da prednost.

Nazadnje se bom boril za ukrepe za odpravo krutosti in komercialnega izkoriščanja divjih živali, vključno s prepovedjo uvoza izdelkov iz kengurujev.

ZAOBLJUBLJAM SE PREPOVEDI KRZNERSTVA IN DAJANJA GOJENIH KRZNENIH IZDELKOV NA EVROPSKI TRG

Želim takoj videti prepoved gojenja za krzno po vsej EU.

Želim, da se ta prepoved sprejme čim prej. Na podlagi dobrobiti živali, etičnih, okoljskih in javnozdravstvenih razlogov bi prepoved odražala močno nasprotovanje državljanov EU, ki je bilo jasno izraženo v uspešnem ECI Fur Free Europe.

Želim konec trgovine z izdelki iz gojenega krzna.

Želim, da se enaki standardi EU za dobro počutje živali uporabljajo za vse izdelke, ki se prodajajo na trgu EU: prepovedati moramo uvoz in prodajo izdelkov iz gojenega krzna na evropski trg.

ZAOBLJUBLJAM SE BOLJŠI SKRBI ZA NAŠE ŽIVALI SOPOTNICE

Menim, da si naše domače živali zaslužijo boljše ravnanje.

Želim, da popolna sledljivost živali in njihovih zaporednih lastnikov po vsej EU postane resničnost. . To zahteva izmenjavo informacij med nacionalnimi sistemi za pomoč pri čezmejni sledljivosti.

Želim videti boljše prakse vzreje.

Zakonodaja mora spodbujati metode vzreje, ki spodbujajo srečnejše in bolj zdrave domače živali. Prepovedati je treba ekstremne prakse vzreje, ki vodijo v življenjsko omejujoče fizične zdravstvene težave in duševne travme.

Prepovedati je treba slabe prakse vzreje, prevoza in trgovanja z mačkami in psi.

Želim si, da bi bila prodaja psov, mačk in kopitarjev predmet strožjega nadzora po vsej EU. Želim videti strožja pravila, ki bodo urejala vsako stopnjo prevoza za vsako vrsto posebej.

Vsi kopitarji, ne glede na njihov namen, morajo imeti koristi od boljšega počutja.

Ne glede na to, ali se gojijo za družbo, prosti čas, delo ali pridelavo hrane, dobro počutje kopitarja nikoli ne sme pasti med vrsticami različnih zakonodaj. Na vseh stopnjah njihovega življenja se moramo bolj truditi, da zagotovimo čim večjo zaščito kopitarjev. Želim si prepovedi proizvodnje, uvoza in prodaje hormona plodnosti, ki se izjemno boleče pridobiva iz brejih kobil (eCG).

Zagotoviti moramo, da so vsi prodajalci usposobljeni.

Potrebujemo boljše zakone, da bi zagotovili ustrezno usposobljenost prodajalcev za skrb za kopitarje, vključno z varovanjem njihovih fizičnih potreb in duševnega počutja.

ZAOBLJUBLJAM SE IMENOVANJU KOMISARJA EU ZA DOBROBIT ŽIVALI

Držati se moramo obljub, ki smo jih dali svojim živalim.

Imamo srečo, da imamo za zdaj Komisijo, ki očitno želi narediti pravo stvar. Napovedala je, da namerava v prihodnosti izboljšati zakonodajo o dobrem počutju živali. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da podpremo njene ambiciozne in pravočasne cilje. Cilji, ki jih očitno delijo milijoni državljanov EU.

Ne moremo ponoviti neukrepanja iz preteklosti.

Na žalost so bile prejšnje komisije v tej zadevi skorajda nedejavne. Če ne bomo ukrepali zdaj, verjamem, da bi se to lahko zgodilo, ko bo konec leta 2024 začela delovati naslednja Komisija. Novo obdobje neukrepanja glede dobrega počutja živali je treba – in je mogoče – preprečiti. Pot naprej je jasna: izrecno odgovoren komisar EU.

Čas je, da nehamo prelagati odgovornost za dobro počutje živali.

Želim, da bi bilo dobro počutje živali izrecno vključeno v naziv delovnega mesta ustreznega komisarja EU. Želim si, da bi odbori Evropskega parlamenta delali na področju dobrega počutja živali v EU v skladu s pristopom »Enega zdravja«, ki bi trajnostno obravnaval zdravje državljanov, živali in okolja.

Verjamem, da smo vsi skupaj v tem.

Zdravje ljudi, domačih in divjih živali, rastlin in širšega okolja je tesno povezano. Zato menim, da bi morala odgovornost za dobro počutje živali veljati za veliko večje število odborov, ne le za kmetijska vprašanja.

Skupaj smo v tem. Menim, da sta naše prihodnje zdravje in blaginja ter prihodnja blaginja EU odvisna od tega, ali bomo živalim končno namenili pozornost, ki si jo zaslužijo.

Image
Image